Apstiprināts Rēzeknes novada konsolidētais budžets 2019. gadam

Publicēts 01.02.2019

Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 31. janvārī deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2019. gadam.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Budžeta ieņēmumi

ienemumiRēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019. gadā ir plānoti EUR 27852842 un tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, ieņēmumu no nekustamā īpašuma pārdošanas), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība starpvalstu projektu realizācijai, kā arī valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti (pedagogu darba samaksai un internātskolu uzturēšanai, ES fondu finansēto projektu īstenošanai, algoto pagaidu sabiedrisko darbu (APSD) īstenošanai, pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, speciālā dotācija u.c.).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2019. gadam ir EUR 9163801 (neiekļaujot iepriekšējā gada nesadalīto IIN) – tas ir par EUR 45964 mazāk, nekā tika faktiski saņemts 2018. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (iekļaujot iepriekšējo gadu parādus) – par zemi – EUR 1115630 par ēkām – EUR 122677, par mājokļiem – EUR 66076.

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2019. gadā plānota EUR 8358855 (neiekļaujot dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu), kas ir par EUR 962526 vairāk, nekā tika faktiski saņemts 2018. gadā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un internātskolu uzturēšanas izdevumu segšanai plānota EUR 3835580 (tai skaitā EUR 60961 mūzikas skolas pedagogu darba samaksai). Mērķdotācija APSD pasākumu īstenošanai 2019. gadā plānota EUR 454122. Valsts dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai plānota EUR 24129 apmērā. Speciālā dotācija pašvaldībām plānota EUR 349171 apmērā. Valsts dotācija sociālo asistentu nodrošināšanai 2019. gada budžetā plānota EUR 476080 apmērā. Ieņēmumos 2019. gadam plānotas arī citas valsts dotācijas noteiktiem mērķiem (kopsummā valsts mērķdotācijas noteiktiem mērķiem sastāda EUR 14739035).

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi 2019. gadam plānoti EUR 807652. Summu sastāda saņemtie transferti no citām pašvaldībām par savstarpējiem izglītības pakalpojumiem, kā arī no Rēzeknes pilsētas domes finansējums projektā “Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 287928 apmērā veido dažādas valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 1476033 apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas, ieņēmumi par biļešu realizāciju u.c.

Budžeta izdevumi

izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti EUR 31765880 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 4235202 apmērā un tie paredzēti pašvaldības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un iedzīvotāju apkalpošanai, t.sk.:

• Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām – EUR 48555;

• Neparedzēti gadījumi EUR 30000 (rezerves fonds);

• Deputātu atlīdzībai plānoti EUR 100000 un komisiju darba atlīdzībai plānoti EUR 1112;

• Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 4000

• Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 38308;

• Materiāltehniskās bāzes uzlabošanai izglītības iestādēs un citos svarīgos pašvaldības objektos – EUR 200000

• Pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai EUR 3813227.

Ekonomiskā darbība

2019. gada izdevumi plānoti EUR 4600232 apmērā. Galvenokārt tie attiecināmi uz:

• Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD EUR 504484);

• Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu (EUR 103188);

• Projektiem “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta”, “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta”, “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” – EUR 2178203;

• Projektu (“Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” – EUR 749215;

• Pārējie izdevumi EUR 1065142 attiecināmi uz plānotajiem projektiem pagastu pārvaldēs un Rēzeknes novada domē.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 3460247 apmērā, t.sk.:

• EUR 388336 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 40000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;

• EUR 12000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;

• EUR 70000 inženiertīklu objektu datu izpētei, apstrādei un iesniegšanai Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (ATIS);

• EUR 2949911 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselība

Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2019. gadā plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai sastāda EUR 116182.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 2384938 apmērā, t.sk.:

• EUR 146696 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 67627 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 454719 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 1210223 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 86384 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 419289.

Izglītība

Kopējie izdevumi plānoti EUR 13079659 apmērā, t.sk.:

• EUR 425785 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 293499 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 2750503 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 7300520 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 340532 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;

• EUR 1100000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 868820 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2019. gadam).

Sociālā aizsardzība

Izdevumi plānoti EUR 3888420, t.sk. dažādu veidu pabalstiem EUR 963091, Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai EUR 480264, EUR 204595 Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pārējiem sociālās aizsardzības pasākumiem plānoti EUR 2240470.

Programma turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem

Tiks turpināti iesāktie ceļu infrastruktūras uzlabošanas projekti. Projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” tiks turpināta iesāktā 13 industriāli nozīmīgu ceļu pārbūve Vērēmu, Sakstagala, Stoļerovas, Griškānu, Lūznavas, Mākoņkalna, Ozolaines, Feimaņu un Ilzeskalna pagastā. Projekta ”Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā” ietvaros tiks turpināta iesāktā 20 pašvaldības grants ceļu pārbūve (katrā pagastā vismaz viens ceļš/iela izņemot, Stružānu, Maltas, Lūznavas, Mākoņkalna, Ilzeskalna pagastu).

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 868442 apmērā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2019. gadā:

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” realizēšanai EUR 440011;

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” realizēšanai EUR 1033292;

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” realizēšanai EUR 628232;

• Aizņēmums specializētas automašīnas iegādei sociālo pakalpojumu nodrošināšanai EUR 50000;

• Aizņēmums pārrobežu projekta “Amatniecība bez robežām” ietvaros smēdes rekonstrukcijai EUR 51000;

• Aizņēmums pārrobežu projekta “Following Ideas” ietvaros Lūznavas Kerbedza muzeja un staļļu rekonstrukcijai EUR 111421;

Rēzeknes novada pašvaldības galvojumi 2019. gadam ir EUR 63547. Detalizēts galvojumu atšifrējuma saraksts atrodams Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumā.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2019. gadā ir plānoti EUR 1355346 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2019 ir EUR 829894. Kopējie plānotie izdevumi 2019. gadā, iekļaujot aizņēmumu atmaksu, ir EUR 2185240 (aizņēmuma atmaksa EUR 11600).

Novada sociāli ekonomiskās situācijas raksturojums

Rēzeknes novada ekonomiskā un sociālā situācija 2019. gadā būtiski neatšķirsies no iepriekšējiem gadiem. Lielākoties ekonomiskais stāvoklis novadā būs atkarīgs no galvenajām nodarbinātību veicinošajām novada teritorijā, t.i. mežizstrādes, graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanas, kravu pārvadājumiem, tūrisma, kā arī jauktās lauksaimniecības (augkopība un lopkopība).

Pēdējo desmit gadu laikā Rēzeknes novadā reģistrēti 602 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 464, kas nozīmē, ka faktiski uzņēmumu skaits novadā kopš 2008. gada palielinājies par 138. Būtisks pārsvars starp novada uzņēmumiem ir zemnieku saimniecībām, kas veido 55,34% no visiem Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, bet vēl 32,19% – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Kopumā Rēzeknes novadā patlaban reģistrēti 1668 uzņēmumi.

Pozitīvās attīstības tendences novadā iezīmējas, pieaugot iedzīvotāju ienākuma nodoklim uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā. 2010. gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā bija 133,10 Ls jeb 189,38 EUR, bet 2017. gadā 325,28 EUR. Kā pozitīva iezīme ir arī bezdarba līmeņa samazināšanās novadā – 2011. gadā bezdarba līmenis novadā bija 25,1%, bet 2018. gadā 17,8%, kas samazinājies par 7,3%. . Pakāpeniski pieaug ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas 2009. gadā bija 54, 2016. gadā –70, bet 2017. gadā nedaudz samazinājies – 68.

Plānotās attīstības tendences negatīvas iezīmējas, galvenokārt samazinoties iedzīvotāju skaitam, kas 2011. gadā bija 31377, bet 2018. gada sākumā 27200. Dabiskais pieaugums 2017. gadā bija ar augstu negatīvu rādītāju (-252), mirušo skaitam krietni pārsniedzot dzimušo skaitu. Iedzīvotāju skaitu būtiski ietekmē ne tikai dabiskais pieaugums, bet arī migrācijas procesi, vēl aizvien iedzīvotājiem pārceļoties uz lielākām pilsētām un ārpus valsts. Samazinoties iedzīvotāju skaitam un līdz ar to arī darbspējīgo iedzīvotāju skaitam, novadā palielinās arī demogrāfiskā slodze. Līdz ar to viens no būtiskākajiem pašvaldības uzdevumiem būs iespēju robežās palēnināt iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Pašvaldībā tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kuru ietvaros dzīves vide novadā tiek sakārtota un attīstīta. 2017. gadā organizētajā pašvaldības iedzīvotāju aptaujā, kurā piedalījās 542 respondenti, 80,4% no tiem sniedz apmierinošu atbildi par dzīvi novadā. Visatzinīgāk aptaujas dalībnieki novērtējuši pašvaldības veiktos darbus vides un ārtelpas labiekārtošanā, kultūras pasākumu organizēšanā, ceļu infrastruktūras uzlabošanā, projektu īstenošanā u.c.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām un ar plānoto budžetu tiek veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

Sastādot 2019. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2019. gadā ir noteikta izglītība, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem un ir norādīta Rēzeknes novada domes 31. janvāra saistošo noteikumu Nr. 23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019 .gadam” 1., 2., 3., 4. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti sasaistot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam.

Sagatavots pēc Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegtās informācijas

Foto: A. Rancāne

Budžeta prezentācija 2019. gadam

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0