Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada budžets

Publicēts 05.02.2018

25. janvārī Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2018. gadam. Rūpīgi strādājot, pašvaldības budžetu izdevies sabalansēt.

Pašvaldības budžetu pamatbudžeta ieņēmumi 30197731, savukārt izdevumi – paredzēti 33100731 EUR apmērā.

Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2018. gadā ir plānoti EUR 30197731 un tos veido nodokļu ieņēmumi, ne nodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzība, valsts budžeta transferti (mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un internātskolu uzturēšanai, ES fondu finansēto projektu īstenošanai, APSD pasākumu īstenošanai, mācību grāmatu iegādei u.c.), kā arī pašvaldību budžeta transferti, paredzēti projekta “Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” realizēšanai, kā arī savstarpējo norēķinu transferti par izglītības pakalpojumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 9321776, kas ir par EUR 86943 mazāk, nekā tika faktiski saņemts 2017. gadā.

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2018. gadā plānota EUR 7941366, kas ir par EUR 312802 vairāk, nekā faktiski tika saņemts 2017. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 1101586, par ēkām – EUR 112443, par mājokļiem – EUR 62182.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un internātskolu uzturēšanas izdevumu segšanai plānota EUR 3911066 (tai skaitā EUR 56114 mūzikas skolas pedagogu darba samaksai).

Mērķdotācija algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai (APSD) pasākumu īstenošanai 2018. gadā plānota EUR 449963.

Ne nodokļu ieņēmumus EUR 257023 veido dažādas valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 1458607 apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas, ieņēmumi par biļešu realizāciju u.c.

Budžeta izdevumi plānoti EUR 33100731 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienestu izdevumi plānoti EUR 3816819 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un iedzīvotāju apkalpošanai. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām palikuši 2017. gada līmenī- EUR 43818. Neparedzētiem gadījumiem paredzēti EUR 30000 (rezerves fonds). Deputātu atlīdzībai plānoti EUR 44500 un komisiju darba atlīdzībai EUR 3500.

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 38524.

Pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai EUR 3554642.

Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem plānota dotācija EUR 66066.

Izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti EUR 6383047 apmērā. Galvenokārt tie attiecināmi uz algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD EUR 502661), Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu (EUR 102899), kā arī ar divu ceļu infrastruktūras uzlabošanas projektiem (“Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” EUR 4251830 un projektam ”Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā” EUR 778170). Pārējie izdevumi EUR 747487 attiecināmi uz plānotajiem projektiem pagastu pārvaldēs un Rēzeknes novada domē.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotie izdevumi EUR 3461975 apmērā. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai EUR 458260, EUR 25250 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai, EUR 18500 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu, EUR 2959965 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības iestāžu darbības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldības pagastos plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai sastāda EUR 135597.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi plānoti EUR 2401320 apmērā. EUR 188273 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, EUR 66790 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta sadaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. EUR 457827 paredzēta pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai, EUR 1161429 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet EUR 80878 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Kopējie izdevumi izglītībai plānoti EUR 12933693 apmērā, tai skaitā EUR 429604 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, EUR 2605067 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, EUR 7416755 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, EUR 656594 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai, EUR 1018729 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām, u.c. izdevumi sastāda EUR 806944 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2018. gadam).

Sociālās aizsardzības budžetā plānoti izdevumi EUR 3967280, t.sk. dažādu veidu pabalstiem EUR 1572703, Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai EUR 480101, EUR 208469 Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pārējiem sociālās aizsardzības pasākumiem plānoti EUR 1706007.

Turpmāko divu saimniecisko gadu laikā projektu ietvaros tiek plānoti divu ceļu infrastruktūras uzlabošanas projekti. Projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” plānota 13 industriāli nozīmīgu ceļu pārbūve Vērēmu, Sakstagala, Stoļerovas, Griškānu, Lūznavas, Mākoņkalna, Ozolaines, Feimaņu un Ilzeskalna pagastā. Projekta ”Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā” ietvaros plānota 20 pašvaldības grants ceļu pārbūve (katrā pagastā vismaz viens ceļš/iela, izņemot Strūžānu, Maltas, Lūznavas, Mākoņkalna, Ilzeskalna pagastu).

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, šogad paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 873647 apmērā.

Pašvaldība paredzējusi veikt sekojošus aizņēmumus:

Silmalas pagasta Štikānu kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbiem plānots veikt aizņēmumu EUR 48000, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanai Rikavas pagasta kultūras nama un administratīvajā ēkā summa EUR 35000, elektrojaudas palielināšanai Maltas vidusskolā EUR 33000, ēkas Brīvības ielā 6 vienkāršotā renovācija EUR 257000, Maltas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām EUR 25000, Maltas Kultūras nama fasādes atjaunošana EUR 15250,

Aizņēmums projekta “Sociālo pakalpojumu punkts” realizēšanai Lūznavas pagastā EUR 23256, Pirmskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” siltināšanai Nautrēnu pagastā EUR 6943.

Rēzeknes novada dome ņems aizņēmumus projektu “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” realizēšanai EUR 458965, aizņēmums projekta “Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” realizēšanai EUR 480150.

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi ir plānoti EUR 1325283 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2018 ir EUR 538233. Kopējie plānotie izdevumi 2018. gadā, neiekļaujot aizņēmumu atmaksu, sastāda EUR 1863516 (aizņēmuma atmaksa EUR 11589).

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs budžetu vērtē pozitīvi: ”Pašvaldības budžets ir saplānots, lai maksimāli izmantotu līdzekļus, lai tiktu nodrošināti pakalpojumi visiem pašvaldības iedzīvotājiem. No vienas puses, katra gadu palielinās iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas liecina, ka laukos pastāv nodarbinātība un cilvēki saņem algas, bet tai pat laikā jāsaprot, ka izdevumi ar katru gadu palielinās. Jāpilda prasības minimālās algas palielināšanai un attiecīgi algu diferenciācijai- tas prasa lielus uzdevumus.

Esam izmantojuši visas iespējas papildus finansējuma saņemšanai savu projektu realizācijai. Lielākie projekti ir industriālo un lauku ceļu izbūvei, bet diemžēl pārējās programmās mēs nevaram iesaistīties, jo galvenajos projektos var piedalīties pilsētas un pamatprogrammas tiek realizētas pilsētās. Mums ir pamatots uztraukums, jo laukiem tiek pievērsta pārāk maza vērība.

Ņemot vērā nodokļu politiku un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas attīstības tendences, lauku pašvaldībām arvien vairāk uzmanības jāpievērš administratīvo izdevumu īpatsvara samazināšanai savā budžetā. Darbs pie tā notiek nepārtraukti, bet galvenais mērķis, lai neciestu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte un daudzums, lai cilvēks ietu uz sev tuvāko pagasta pārvaldes ēku un saņemtu tos pašus pakalpojumus, ko saņēma līdz šim.

Turpinām sociāli -ekonomisko progresu, realizējam uzņēmējdarbības atbalstu ar nodibinājuma LEARN („Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”) atbalstu, lielu uzmanību pievēršam jauniešiem, lai viņi jau no skolas sola saprastu, kā veidojas uzņēmējdarbība.

Taču neaizmirstam par Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kas ir īpaši aktuāli Dziesmu svētku un Latvijas jubilejas gadā. Novēlu pievērst uzmanību nevis svinību rīkošanai, bet gan tam, lai paveicot savus darbus, rastos patīkama svētku sajūta!

Pateicos visiem, kas piedalījās budžeta veidošanā, lai mūsu mērķi tiktu sasniegti, liela nozīme ir aktīvai iedzīvotāju līdzdalībai.”

Sagatavoja Diāna Selecka

2018. gada budžeta prezentācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0