Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2012. un 2013. gada rezultātiem

2015. gada 19. februārī Rēzeknes novada dome apstiprinājusi Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2012. un 2013. gada rezultātiem (sēdes protokols Nr.4, 2.§). Pārskats ietver Rēzeknes novada vispārējās attīstības statistisko rādītāju analīzi, pašvaldības īstenoto projektu un veikto pasākumu apkopojumu un analīzi par situāciju 2012. un 2013. gados. Pārskatā tiek raksturots aptaujā noskaidrotais vispārējais iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar dzīves vidi Rēzeknes novadā.
Rēzeknes novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskata izstrādi veica Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļa, iegūstot nepieciešamo informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldības informāciju sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienību, iestāžu, nodaļu vadītājiem un speciālistiem. Sagatavotais dokuments ir pirmais attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats, jo uzraudzības pārskati tiek izstrādāti par katru pilno attīstības programmas īstenošanas gadu. Rēzeknes novada attīstības programma tika apstiprināta 2012. gada 1. martā, tādēļ 2012. gads tika uzskatīts par nepilnu gadu un 2012. gada pārskats ir apvienots ar 2013. gada pārskatu vienotā dokumentā.
Kopumā Rēzeknes novada attīstību 2012. un 2013. gados raksturo nelielas pozitīvas attīstības tendences – pieaug iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi uz vienu iedzīvotāju, pakāpeniski mazinās bezdarba līmenis, pieaug ekonomiski aktīvo vienību, individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem un reģistrēto uzņēmumu skaits novadā. Tomēr attīstības tempus negatīvi ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā un joprojām augstais bezdarba līmenis – 22,3% 2013. gadā. Visvairāk realizētie pašvaldības projekti un aktivitātes atbilst attīstības programmā noteiktajai 2. vidēja termiņa prioritātei „Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība” – kopā 52 projekti, kuru lielākā daļa ir ūdensapgādes infrastruktūras un pašvaldības ēku rekonstrukciju projekti novada ciemos, piesaistot ELFLA un ERAF finansējumu. Nenoliedzami svarīgākā problēma, kas uztrauc iedzīvotājus, ir novadā esošais bezdarbs (34%) un nepieciešamība pēc aktīviem uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem (17%). Arī bedrainie lauku ceļi (27%) un labvēlīgas dzīves vides veidošana laukos – regulāri sakārtojot, uzkopjot teritoriju, zaļās zonas, ceļus, infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu dzeramo ūdeni (9%), ir svarīgas problēmas novada iedzīvotājiem. Atbilstoši iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, nepieciešami pakāpeniski uzlabojumi pašvaldības un citu institūciju sniegto pakalpojumu klāstā, nodrošinot šo pakalpojumu pieejamību novada teritorijā un organizējot arī atbilstošu sabiedriskā transporta pakalpojumu pārklājumu. Kā kopējais pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas vektors, ko iedzīvotāji uzskata par nepieciešamu, ir saskarsmes kultūras un profesionalitātes uzlabošana, plašāk informējot iedzīvotājus par pieejamajiem pakalpojumiem un to pārklājumu visā novada teritorijā.
 
Brigita Arbidāne
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
 
Attīstības programmas pārskats 2012-2013
D
omes_lemums

Click to listen highlighted text!