Brīdinājums sabiedrībai par drošību dabasgāzes pārvades sistēmas aizsargjoslās

Publicēts 28.12.2019

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu nosūtām jums informāciju par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos Sabiedrības gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

Pielikumā: Informatīvais materiāls uz 7 lpp.

Arnis Liepiņš,
Komercpilnvarnieks, Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0