Skatīt "Būvniecība, topogrāfija"

Būvniecība, topogrāfija

Saistošie noteikumi
* – spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
01.08.2013. Nr.3.  -  grozītiar Nr.21 (2013)  01.01.2014.  publicēti – 08.08.2013.  īstenojami ar 15.10.2013.  laikraksts „Latvijas Vēstnesis” Nr.154 (4959)  spēkā esoši
17.10.2013. Nr.21.  07.11.2013.  -  -  publicēti 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
15.04.2010. Nr.23. - grozīti ar-
Nr.28 (2014)
19.06.2014. publicēti – 18.06.2010. 19.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
30.04.2014. Nr.28. - - -  publicēti -
18.06.2014.
19.06.2014.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2(24)
spēkā esoši
 18.12.2014.  Nr.48.   „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā””. Paskaidrojuma raksts. *
 -  atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)  -  publicēti 24.02.2015.  25.02.2015.  izdevums                „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (30)   spēkā neesoši no 15.09.2016.
04.08.2016 Nr.73.

“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti 14.09.2016. 15.09.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40) spēkā esoši
05.04.2012 Nr.74.

„Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”     (paskaidrojuma raksts) *

 -  grozīti ar – Nr.48 (2014)atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)  25.02.2015.  publicēti 28.05.2012.

 29.05.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”  spēkā neesoši no 15.09.2016.