Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām

Publicēts 20.10.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/42

 

Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 2.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
2011.gada 14.novembrī ir veikti sekojošie grozījumi atklāta konkursa nolikumā:
•      3.1.9. punkts iztekts šādā redakcija: “Termogrāfijas un standartizētā blīvējuma pārbaužu speciālista kvalifikāciju pierādošā dokumenta kopija un pieredzes apraksts (10.pielikums);
•      nolikums papildināts ar 10.pielikumu – tabulas forma par pieredzi termogrāfijas darbu un standartizētā blīvējuma pārbaužu veikšanā;
•      3.2.1.punktā vārdi “2.pielikums” aizstāti ar vārdiem “3.pielikums”;
•      3.2.3.punkts pēc vārdiem “Tehniskajā piedāvājumā iekļauj” papildināts ar vārdiem “piedāvāto tehniskā projekta risinājumu aprakstu un aprēķinus, kas pamato izvēlēto tehnoloģiju un risinājumus, lai nodrošinātu projektā nepieciešamo sasniedzamo energoefektivitātes mērķi apkurei 15 kWh/m2 gadā”;
•      4.2.punkts pēc vārdiem “No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām” papildināts ar vārdiem “3.2.-3.3.punktā noteiktajām prasībām” un tālāk pēc nolikuma teksta.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2011.gada 2.decembrim plkst.11-00, sakarā ar ko ir veikti attiecīgie grozījumi Nolikuma 1.5.1., 1,5.2., 1.6.3. apakšpunktos.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0