Publicēts 20.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā
Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Preiļu iela 5A’’ Silmalas pagastā izsoles rezultāti, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kura ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu- 1 760,30 eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra sēdes (protokols Nr.25, 11.§, 4. punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,,Griškānu pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Strautmala”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 004 0420, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420 platība 1,97 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2019
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra sēdes (protokols Nr.25, 10.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 006 0575, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0558 platība 0,5927 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas ielā 2, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas Nr.1, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, kopā ar iekārtām, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” izsoli Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 28.novembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme”, kadastra Nr.7876 001 2384, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2347, 0,2763 ha platībā un atrodas pēc adreses: “Viduszeme”, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – “Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – “Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
 Lasīt vairāk