Publicēts 18.09.2020
Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457 un 7852 007 0128 nomas tiesību izsoles rezultātiem Feimaņu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija lēmumu “Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0457, 7852 007 0128 Feimaņu pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.18, 6.§) un saskaņā ar izsoles protokoliem no 2020. gada 10.septembra un izsoles Komisijas lēmumu, ir noslēgti divi zemes nomas līgumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Rikavas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.09.2020
Nautrēnu pagasta pārvalde paziņo par plānoto koku ciršanu kapsētu teritorijās
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība Nautrēnu pagasta pārvalde paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2020
Publicējamā informācija par izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā
Publicējamā informācija par izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.09.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Cerība“, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, daļas telpu nomas tiesību izsoli skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Cerība“, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, daļas telpu nomas tiesību izsoli skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kultūras piemineklis) telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli
Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpu grupas 66.9 m2 kopplatībā, koplietošanas telpu 18.6 m2 un inventāra nomas tiesības, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Mākoņkalna pagastā plāno veikt sešu koku izciršanu
Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka saņemts zemes īpašnieka iesniegums par to, ka tiek plānots veikt sešu (6) koku (bērzs 2 gab. apkārtmērs 0,50 m, bērzs 1gab. apkārtmērs 0.70 m un bērzs 3 gab. apkārtmērs 0.40 m) izciršanu. Koki atrodas Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta c. Lipuški, Rāznas ielā 28 ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0137.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Par nekustamā īpašuma “Kaupēni” atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kaupēni”, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr.6876 004 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0052, 6,30 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību mutisko izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7882 007 0807 daļa, kas sastāv no nedzīvojamām telpām – telpas Nr.7 (34,2 m2), Nr.8 (6,6 m2), Nr.9 (3,4 m2), Nr.10 (4,6 m2), Nr.11 (3,4 m2), Nr.12 (8,9 m2), Nr. 48 (1,4 m2), - 62,5 m2 kopplatībā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807 001. Mērķis – saimnieciskajai darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļa Rikavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām .
 Lasīt vairāk