Publicēts 03.07.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules” Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsole notiks Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads 2020. gada 21. augustā plkst.13.00, Čornajas pagasta pārvaldes telpās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2020
Paziņojums par neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0362, 7888 007 0273, 7888 007 0368, 7888 007 0232, 7888 005 0089, 7888 006 0056 un 7888 002 0139Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli
Zemes nomas tiesību izsole Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Gornicā telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2020
Paziņojums par divu zemes vienību izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Paziņojums par divu zemes vienību izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2020
Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā
Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 daļas nomas tiesību izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.06.2020
Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Rikavas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.06.2020
Informācija par telpas nomas līguma pagarināšanu
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 4. jūnija lēmumu (protokols Nr.15, 10§) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu”, 2020. gada 11. jūnijā ir noslēgta vienošanās Nr.8.7.2/337 ar SIA “DKRobotics”, reģ.Nr. 40203085046, juridiskā adrese Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piemiņas iela 17 A” Audriņu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Audriņu pagasta pārvalde" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Piemiņas iela 17A , Audriņi, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7842 004 0234, kas sastāv no zemes vienības 7842 004 0234 platībā 0,1185 ha.
 Lasīt vairāk