Publicēts 27.04.2018
Izsludināta sabiedriskā apspriešana par koku izciršanu Feimaņu pagasta teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt: Feimaņu ciemā, kad.apz. 7852 006 0137, 2 (divu) ošu izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem Feimaņu ciemā. Šie koki atrodas uz zemes, kas pieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.1 dzīvokļu īpašniekiem. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē („Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads) zvanot pa telefonu 64644892, 20223650 vai rakstot uz e-pastu info@feimani.lv, sākot no 2018.gada 14.maija. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2018
Atkārtots paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Kaunatas pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, kā arī teritorijas sakopšanas, bojātu, videi un cilvēkiem draudošu un bīstamo koku novākšanas nolūkos plānots veikt 18 koku izciršanu Skadeņu kapu teritorijā: 7 bērzi diametrā 30-70cm; 8 apses diametrā 25-70cm; 2 egles diametrā 60-70cm; 1 priede diametrā 50cm. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 78620030098 neatrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Ierosinājumus lūdzam iesniegt Kaunatas pagasta pārvaldei no 27.04.2018. līdz 11.05.2018., e-pasts: info@kaunata.lv; tālr.64667000.”
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2018
Par nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli Pušas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamais īpašums „Muzejs” ar kadastra Nr. 7880 004 0312, kas sastāv no: zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 – 0,21 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas adresē: Pilskalna iela1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2018
Nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1″ izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka 2018. gada 20. jūnijā plkst.10.00 Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalna, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1” ar kadastra numuru 7858 002 0126 mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā un saņemt Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie lietvedes, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalna, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018. gada 19.jūnijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
Par koku izciršanu Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka sakarā ar gājēju celiņa celtniecību Silmalas pagasta Gornicas ciemā plānots veikt 59 koku izciršanu, kas atrodas Gornicas ciema centrā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2018
Par nekustamā īpašuma „Laucenes 3” pārdošanu mutiskā izsolē
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašuma „Laucenes 3”, Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra Nr.7876 001 2559.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.04.2018
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā Pils iela 8 telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2018
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Liekņa”, Ritiņos
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Liekņa”, Ritiņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 501 0108 – sākumcena EUR 5200.00, nodrošinājums EUR 520.00, izsole 18.05.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 02.05.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.04.2018
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde plāno veikt 11 (vienpadsmit) koku : 7 (septiņu) bērzu, diametrs – līdz 30 cm, augstums līdz 24 m un 3 (trīs) liepu, diametrs līdz 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Lielo Garanču kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra numuru 78780010974 un 1 (viena) bērza, diametrs 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78780020162 izzāģēšanu. Mērķis ir atbrīvoties no bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus un vidi. Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 5.aprīļa līdz šī gada 12. aprīlim. Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2018
Automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošana izsolē Audriņu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, mājaslapās www.audrini.lv., www.rezeknesnovads.lv. Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, iepriekš zvanot pa tālruni 28722494. Pieteikumus reģistrē Audriņu pagasta pārvaldē, līdz 03.04.2018. darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00. Izsole notiks Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 04. aprīlī, plkst.10.00. Automašīnas HYUNDAI TRAJET nosacītā cena – EUR 900,00. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 90,00 jāieskaita Audriņu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014512, kontā Nr.LV35HABA0551025704678, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Audriņu pagasta pārvaldes kasē. Samaksa par pirkumu jāveic līdz 11.04.2018.
 Lasīt vairāk