Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļas iznomāšanu Bērzgales pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 iznomāšanu Bērzgales pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – “Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – “Attīrīšanas iekārtas” atsavināšanas izsoli Feimaņu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, ar kadastra numuru 7868 002 0069, nedzīvojamā telpa Nr.14 – 30.9 m2 platībā un ar to saistītā 1/5 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība) ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Saimniecības ēka” (valsts aizsardzības Nr.5821), galvenais lietošanas veids – biroju ēkas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2019
Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Feimaņu pagasta pārvalde” paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lakstīgalu iela 1-3” izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7888 900 0204.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Preiļu iela 5A”, kadastra Nr. 7888 512 0009.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2019
Par nekustamā īpašuma Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai
Ar Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojumu Nr.389 privatizācijai nodots nekustamais īpašums "Kūts" (kadastra Nr.78920020254) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 78920020393) 2650 m2 platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 78920020254001) - Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasta ēka “, Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 014 0075 001, lietošanas mērķis – komercdarbībai.
 Lasīt vairāk