Publicēts 08.06.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piemiņas iela 17 A” Audriņu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Audriņu pagasta pārvalde" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Piemiņas iela 17A , Audriņi, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7842 004 0234, kas sastāv no zemes vienības 7842 004 0234 platībā 0,1185 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2020
Nekustamā īpašuma “Grāvmala” izsole Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Nautrēnu pagasta pārvalde" pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu- nekustamo īpašumu “Grāvmala”, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 6876 003 0133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0182, platība 0,39 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2020
Noslēgts pirkuma līgums par nekustamo īpašumu Stoļerovā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo: 14.05.2020. noslēgts valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, pirkuma līgums. Pircējs: fiziska persona. Pirkuma cena: 2050 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.05.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles” Vērēmu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 21. maija sēdes (protokols Nr.14, 13.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles” Vērēmu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Vērēmu pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles”, kas atrodas Ratinīkos , kadastra Nr.7896 007 0350, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7896 007 0348, platība 0,0650 ha, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2020
Meža cirsmas izsole Stoļerovas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība "Stoļerovas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Stoļerovas meži”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. 7856 003 0064, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0045 platība 4,83 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2020
Par pašvaldības kustamās mantas – VW Transporter transportlīdzeklis un Jums 6KL traktors pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienība turējumā nodots VW Transporter transportlīdzeklis , valsts reģistrācijas Nr.FO3656, dzeltenā krāsā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2020
Elektroniskā dzīvokļu īpašumu izsole Ozolmuižas pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod divus valsts īpašumā esošus dzīvokļus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2020
Publicējamā informācija par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN 16.350 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes turējumā nodots pasažieru autobuss MAN 16.350 , valsts reģistrācijas Nr. HF6591, baltā krāsā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2020
Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Pūces”Ozolaines pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 503 0005.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2020
Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Sprīdīši”
Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Sprīdīši”
 Lasīt vairāk