Publicēts 02.04.2015
NOMAS TIESĪBU IZSOLE: palīgtelpu būve ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā
Nomas objekts - palīgtelpas Nr.1 un Nr.2 kopējā platībā 111,96 m2 ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība” kadastra apzīmējums 7854 005 0204, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.04.2015
Informācija par telpu NOMU būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050288009 „Ambulance”, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skola, bērnudārzs”, Skolas ielā 3, Gaigalava, Gaigalavas pagastā
1. Nomas objekts - telpas Nr.15, 16, 17, 18 kopējā platībā 33,7m2 ar kadastra apzīmējumu 78540050288009, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skola, bērnudārzs” kadastra apzīmējums 7854 005 0288, pēc adreses: Skolas iela 3, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2015
Paziņojums par nekustamā īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultātiem
Bērzgales pagasta pārvalde paziņo, ka nekustamā īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotā izsolē ēdnīcas telpas 522,10 m2 platībā par 0,06 EUR/m2 nosolīja Rasma Ģērmane.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2015
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 3 koku izciršanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2015
Paziņojums par kustamās mantas kopuma pārdošanu Dricānu pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamās mantas kopumu – ūdenstorņa metāla konstrukcijas un apkures katlu – AST -0,3 un AST -0,5 konstrukciju fragmentus. Kustamās mantas kopuma brīvā cena ir EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 centi).
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Paziņojums par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 72, Maltā IZSOLI
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2015
Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Silmalas pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāju ierosinājumu Silmalas pagastā plānots veikt 47 koku izciršanu: 10 koki Rogoviku ūdens krātuvē zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0267
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2015
Ilzeskalna pagasta pārvalde pārdod kustamo mantu: Automašīnu PAZ 672, kura vērtība ir EUR 1039,00
Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Ilzeskalna pagasta pārvaldē, Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, darbdienās līdz 24. martam, darba laikā no plkst.8.00 - 16.30. Uzziņas pa tālr. 64644580. Kontaktpersona Juris Gailums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2015
Nekustamā īpašuma “”LAMS” ēdnīca” nomas tiesību IZSOLE
Nomas objekts – nekustamais īpašums „LAMS” – ēdnīca (turpmāk tekstā – Ēka), kopplatībā - 522,10 m2 ar kadastra numuru 7844 502 0022, adrese: Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4612, kadastra numurs 7844 502 0022, būves kadastra apzīmējums 7844 002 0215 013, lietošanas mērķis – uzņēmējdarbība (ēdnīca).
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2015
Paziņojums par kustamās mantas — ūdenstorņa pārdošanu Kantiniekos
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – kustamās mantas kopumu – demontētas dažāda izmēra ūdenstorņa konstrukcijas, brīvā cena ir 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) Kustamās mantas raksturojums: - kustamās mantas kopums sastāv no 3 (trīs) demontētām dažāda izmēra tērauda konstrukcijām - Atrašanās vieta: Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Kantinieku pagasta pārvalde”, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads - Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Sakstagala pagasta pārvaldē: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās 10.03.2015. darba laikā no plkst.8.00-12.00 no plkst.12.30. – 16.30 pie lietvedes, tālr.64640550, - Kontaktpersona: Marija Vasiļjeva tālr.26480724 Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Sakstagala pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk