Publicēts 20.08.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD atsavināšanas atkārtotu izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības, Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” izsoli Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 15. oktobrī plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88”, kadastra Nr.7876 001 0492, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0492, 0,041 ha platībā un atrodas pēc adreses: “Rītausma 88”, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā ēka” būves Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49 nomas izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamais īpašums telpa: Nr.49 (16,0 m2) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2019
Nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā ēka” būves Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai
Nomas objekts – nekustamais īpašums telpas: telpa Nr.4 (6,0 m2), telpa Nr.5 (24,9 m2), telpa Nr.5 (6,5 m2), telpa Nr.7 (10,0 m2) platībā, ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – komercdarbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2019
Par pirts pakalpojumiem Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” Čornajas ciemā, Gaismas ielā 2 jau ir pieejami pirts pakalpojumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2019
Par VAS “Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu izsolēm
VAS "Latvijas Pasts" informē, ka pieņemti lēmumi par piecu nekustamo īpašumu izsolēm Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2019
Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Rāznas ielā 38 telpas, kopplatībā – 34 m2 ar kadastra numuru 7862 005 0303, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4622, lietošanas mērķis – tekstilmākslas darbnīcas ierīkošana
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2019
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā telpu nomas izsoli darbnīcu ierīkošanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Skolas iela 14, Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā darbnīcas telpu 1244,5 m² kopplatībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2019
Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Ainas” 1 izsoli Nautrēnu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Nautrēnu pagasta pārvalde" paziņo, ka 2019. gada 18.septembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1 „Ainas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr . 6876 900 0030, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde” pie lietvedes pēc adreses "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019.gada 17.septembrim vai mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2019
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsole saimnieciskai darbībai
Publicējamā informācija par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
 Lasīt vairāk