Publicēts 13.05.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņa” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 7. maija sēdes (protokols Nr.13, 7.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņa” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība "Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Saliņa”, kas atrodas Zaļūkšņos, ar kadastra Nr.7858 003 0102, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 003 0102 platība 6,95 ha un 7858 003 0103 platība 1,29 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38., Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas izsoles rezultātiem
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Kaunatas pagasta pārvalde” paziņo, ka saskaņā ar Kaunatas pagasta pārvaldes 2020. gada 2. aprīļa izsoles protokolu un pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai izsoles rezultātu apstiprināšanu (protokols Nr.11,6.§), ir noslēgts nekustamā īpašuma telpu nomas līgums ar Ludmilu Kaļiņinu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” izsoli Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 16. jūnijā plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra Nr.7876 006 0470, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0548, 2704 m2 platībā un atrodas pēc adreses: “Baltmājas”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.05.2020
Elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu
Elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2020
Informācija par telpas nomas līguma pārjaunošanu
Objekta iznomāšanas mērķis – pārtikas (kafijas) automāta izvietošana. Nomas līguma termiņš noteikts no 2020. gada 7. februāra līdz 2026. gada 6. februārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beilo” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 2. aprīļa sēdes (protokols Nr.10, 4.§, 3.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beilo” atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība "Stoļerovas pagasta pārvalde" paziņo par nekustamā īpašuma “Beilo”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr. Nr. Nr.7892 001 0047, kurā sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7892 001 0047 ar platību 3,98 ha un 7892 001 0133 ar platību 2,10 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2020
Valsts nekustamā īpašuma izsole Ozolaines pagastā
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 503 0005.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2020
Paziņojums par cirsmu izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Rēzeknes pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamajos īpašumos “Ružinas kapsēta”, Antonopoles kapsēta”, “Prezmas kapsēta” Silmalas pagastā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2020
Nekustamā īpašuma “Brālīši” mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Brālīši” ar kadastra Nr.6876 003 0057.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Neizīrēta valsts nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Bižos, Lendžu pagastā, izsole
 Lasīt vairāk