Publicēts 01.04.2019
Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” plāno veikt 14 (četrpadsmit) koku izciršanu un 13 (trīspadsmit) kokiem vainagu sakopšanu
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums publiskai apspriešanai par koku zāģēšanu Stoļerovā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „ Stoļerovas pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Stoļerovas pagasta ciemata centrā, Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2019
Paziņojums par koku izciršanu Silmalas pagastā
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Silmalas pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 5. aprīlim, e-pats info@silmala.lv, tālrunis 646 44830.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002, adrese: Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, metināšanas telpas: Nr.1 (88.3 m2), Nr.2 (7 m2) un Nr.3 (7.5 m2), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2019
Sludinājums par neizīrēta valsts dzīvokļa atklātu izsoli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lapsiņas”, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles sākumcena EUR 690.00, nodrošinājums EUR 69.00, izsole 23.05.2019. plkst.14-30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2019
Paziņojums par publisko apspriešanu Mākoņkalna pagasta teritorijā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība „Mākoņkalna pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Mākoņkalna pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsoli ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošais Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.02.2019
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Kaunatas pagastā
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, teritorijas sakopšanas, bojātu, videi draudējušo un bīstamo koku novākšanas nolūkos Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu koku nozāģēšanai Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas Romas katoļu draudzes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303: 9 bērzi 20-30cm, 5 liepas 20-30, 4 apses 20-30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2019
Paziņojums par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu
Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2019. gada 22. janvāra lēmuma (protokols Nr.5, 8.§) adresāts Rihards Šuļga, /p.k./ (Richard Šulga) tiek aicināts ierasties Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, administratīvās lietas materiālu saņemšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, pagrabstāva telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā - 124 m2 ar kadastra numuru 2100 008 0616 001, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 Lasīt vairāk