Publicēts 03.10.2019
Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Feimaņu pagasta kapsētās
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Feimaņu pagasta pārvalde” paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lakstīgalu iela 1-3” izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7888 900 0204.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” izsoli Silmalas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Preiļu iela 5A”, kadastra Nr. 7888 512 0009.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.08.2019
Par nekustamā īpašuma Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai
Ar Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojumu Nr.389 privatizācijai nodots nekustamais īpašums "Kūts" (kadastra Nr.78920020254) - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 78920020393) 2650 m2 platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 78920020254001) - Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasta ēka “, Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 014 0075 001, lietošanas mērķis – komercdarbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2019
Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD atsavināšanas atkārtotu izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības, Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.08.2019
Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” izsoli Ozolaines pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 15. oktobrī plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88”, kadastra Nr.7876 001 0492, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0492, 0,041 ha platībā un atrodas pēc adreses: “Rītausma 88”, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2019
Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā ēka” būves Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49 nomas izsoli saimnieciskajai darbībai
Nomas objekts – nekustamais īpašums telpa: Nr.49 (16,0 m2) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2019
Nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā ēka” būves Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai
Nomas objekts – nekustamais īpašums telpas: telpa Nr.4 (6,0 m2), telpa Nr.5 (24,9 m2), telpa Nr.5 (6,5 m2), telpa Nr.7 (10,0 m2) platībā, ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – komercdarbība.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.08.2019
Par pirts pakalpojumiem Čornajas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” Čornajas ciemā, Gaismas ielā 2 jau ir pieejami pirts pakalpojumi.
 Lasīt vairāk