Publicēts 23.05.2019
Informācija par projektu TRANS-FORM
LATLIT_logo_LAT_min_CMYKInterreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr.LLI-386 DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA TRANS-FORM

Projekta mērķis: revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Projekta ietvaros degradētās teritorijas tiks attīrītas un sakārtotas 5,53 ha apmērā četru partneru teritorijās – Rēzeknes novada Lūznavā, Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā Lietuvā. Rēzeknes novada Lūznavas pagastā tiks veikta kopmītnes ēkas Parka ielā 1 demontāža un izveidots labiekārtots āra rotaļu laukums bērniem, kopumā revitalizējot teritoriju 1,1 ha platībā un padarot to par drošu un pievilcīgu objektu iedzīvotājiem un viesiem.

Nozīmīga projekta daļa ir arī sadarbība, zināšanu pārnese un gūšana, tāpēc iesaistītie speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām – teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā – Vāciju, Čehiju un Nīderlandi un sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem.

Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2018.-02.04.2020.

Projekta finansējums:

Kopējais projekta finansējums: 520 348,94 EUR; Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirtais finansējuma apmērs: 442 296,58 EUR; Finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai - 75 760,45 EUR, t.sk. ERAF finansējums 64 396,38 EUR apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 3 788,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 7 576,05 EUR apmērā.

Projekta partneri: Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” | www.ezeruzeme.lv
Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” | www.rsez.lv
Rēzeknes Novada pašvaldība | www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils pilsētas dome | www.daugavpils.lv
Krāslavas novada dome | www.kraslava.lv
Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija | www.panevezys.lt
Visaginas pašvaldības administrācija | www.visaginas.lt
Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2019
Berlīnes ainavu arhitektūras kontrasti
No 2019.gada 13. līdz 16.maijam projekta LLI- 386 “Trans-form” pašvaldību speciālisti no Latvijas un Lietuvas projekta mācību vizītes ietvaros apmeklēja vienu no Eiropas zaļākajām galvaspilsētām, Berlīni, kas pazīstama ar daudzveidīgiem pilsētas parkiem, “zaļo” pilsētplānošanu, un moderno urbāno arhitektūru. Brauciena laikā tika apmeklēti dažādu arhitektūras stilu parki pēc to plānojuma un pielietojuma, kā arī iepazītas dažādas sabiedrības izglītošanas iniciatīvas ekoloģiska dzīvesveida un dārzniecības (gardening) popularizēšanā un iedzīvināšanā jau bērnudārzu vecuma bērniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2019
Lietuvieši ciemojas Rēzeknes novadā
Projekta LLI-386 “Trans-form” mācību vizītes ietvaros Lietuvas pašvaldību - Paņevežas un Visaginas – pārstāvji apmeklēja četrus Latvijas partnerus – Daugavpils pilsētu, Krāslavas novadu, Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu un Rēzeknes novadu . Vizītes mērķis bija dalīties pieredzē par degradēto teritoriju atjaunošanu un projektu īstenošanu. Rēzeknes novadu vizītes dalībnieki apmeklēja 22.martā, ciemojoties Lūznavas muižas kompleksā un iepazīstoties ar pašvaldības īstenotajiem un nākotnē plānotajiem projektiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2019
Lietuvas pašvaldību pieredze degradēto teritoriju revitalizācijā
Februāra noslēgumā Rēzeknes un Krāslavas novada, Daugavpils pilsētas pašvaldības un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālisti kopā ar biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” pārstāvjiem devās triju dienu mācību vizītē uz Lietuvu ar mērķi gūt pieredzi degradēto teritoriju attīstības plānošanā kaimiņzemes pašvaldībās. Pirmās divas brauciena dienas pašvaldību un organizāciju pārstāvji iepazinās ar Paņevežas pašvaldības, bet trešajā dienā ar Visaginas pašvaldības īstenotajiem projektiem un nākotnes iecerēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2018
Atskats uz 2018. gadu
Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” partneriem 2018. gads ir bijis notikumiem pilns. No 3. maija, kad projekts tika uzsākts, līdz gada beigām paveiktas daudzas no ieplānotajām aktivitātēm, kopējā sadarbībā vienojot piecus Latvijas un divus Lietuvas partnerus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2018
Latvijas un Lietuvas partneru pārstāvji tiekas apmācībās
No 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notika Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācības, kurās piedalījās pārstāvji no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldības, Daugavpils pilsētas domes, Krāslavas novada domes, Panevežas pilsētas pašvaldības administrācijas un Visaginas pašvaldības administrācijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Notiks apmācības investīciju piesaistei
No 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notiks Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācību cikla "Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē" pirmā tikšanās. Projekta ietvaros paredzēta teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu, videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2018
Noticis pirmais projekta “Trans-form” pieredzes apmaiņas brauciens
Pirmais brauciens uz Čehiju jau noticis, tajā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita Arbidāne. Prāga izvēlēta kā postsociālisma valsts galvaspilsēta, kura, izmantojot ES struktūrfondu atbalstu, stiprinājusi zināšanas un pieredzi degradēto teritoriju sakārtošanā. Mācību vizītes dalībnieki tika iepazīstināti ar Prāgas pašvaldības pieredzi teritorijas plānošanas jomā, Prāgas plānošanas un attīstības institūta darba organizāciju un pilsētas degradēto teritoriju revitalizēšanas gaitu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.10.2018
Pēc idejām uz Čehiju, Vāciju un Nīderlandi
Prāga, Berlīne un Eindhovena ir Eiropas pilsētas, uz kurām mācību vizītēs Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros dosies teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti, un citi, kuru darbs pašvaldībā saistīts ar teritoriju attīstības plānošanu. Braucienu mērķis ir pieredzēt degradēto teritoriju veiksmīgos atdzimšanas stāstus un tikties ar vietējām iestādēm, kas tos īsteno.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.10.2018
Pirmais projekta Trans-form periods noslēdzies
2018. gada 2. oktobrī noslēdzies Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” pirmais no četriem periodiem. Pirmo sešu mēnešu ietvaros Rēzeknes novadā uzsākta un gandrīz pabeigta pati apjomīgākā no projekta aktivitātēm – teritorijas revitalizācija Parka ielā 1, Lūznavā.
 Lasīt vairāk