Publicēts 27.11.2020
Turpinās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts
Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”. Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2020
Jauns tūrisma maršruts vedīs pa industriālā mantojuma pēdām
2019. gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Tūristi varēs iepazīties ar 19. gadsimta beigu Latvijas un Krievijas industriālo mantojumu, lai labāk izprastu sabiedrības attīstību un vēsturi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2020
350 mājsaimniecības saviem spēkiem sarūpējušas dārza labumus sev un līdzcilvēkiem
Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajos dārzkopības projektos iesaistījās par 40% vairāk ģimeņu, nekā bija plānots. Sēklas, stādus un dārza piederumus pavasarī saņēma vairāk nekā 350 Latvijas ģimenes, lai čakli strādātu un tagad baudītu sava darba rezultātus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2020
Skolotāji mācās integrēt tehnoloģijas pulciņu darbā
2020. gada 1. novembrī Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris sāka īstenot Erasmus+ programmas finansēto projektu “INTEGRA”. Tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu. Projekta laikā dažādu priekšmetu un pulciņu skolotāji mācīsies integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.11.2020
Sarkaņos atjaunots zvanu tornis
2020. gadā tika izstrādāts zvanu torņa restaurācijas projekts par kopsummu 32 ar pusi tūkstoši eiro. VNMKP šiem darbiem piešķīra 20 000.00 EUR, 8 000.00 EUR piešķīra Rēzeknes novada pašvaldība no kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētās līdzfinansējuma programmas, pārējais finansējums – draudzes ziedojumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2020
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa” darbībā
Projekts ”Zini un dari”, Rēzeknes novada lauku sievietēm tuvojas noslēgumam. Tā mērķis ir palīdzēt sievietei apzināt sevi un savu vietu sabiedrībā, atbildību par savu un līdzcilvēku veselību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2020
Lūznavas muižas kompleksā turpinās infrastruktūras labiekārtošana
Lai Rāznas nacionālajā parkā esošā Lūznavas muižas kompleksa vide kļūtu vēl pievilcīgāka un ērtāk izmantojama, šonedēļ projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” (nr. 19-01-AL15-A019.2201-000009) aktivitāšu īstenošana Lūznavas muižas pagalma teritorijā turpinājās ar četru velo statīvu uzstādīšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2020
Noslēdzies vēl viens pašvaldības grants ceļu projekts
2020. gada 30. oktobrī ekspluatācijā nodots pēdējais no Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. 18-01-A00702-000113 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” autoceļiem Uļjanova – Vorkaļi, līdz ar to var teikt, ka visas minētā projekta aktivitātes nu ir īstenotas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2020
Bērzgales baznīcai atjaunota torņu fasāde
Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2020
Lendžu pagastā labiekārtots administratīvās ēkas piebraucamais laukums
Projekta ietvaros SIA ”Vaivars” veica administratīvās ēkas piebraucamā laukuma bruģēšanu, izbūvēja uzbrauktuvi vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, veica vides labiekārtošanas darbus, lai veidotu sakoptu un pievilcīgu vidi vietējiem iedzīvotājiem.
 Lasīt vairāk