Publicēts 02.08.2018
Nagļos realizēts projekts “Skanīgāk un košāk!”
Projekta īstenošanā Nagļu pagasta tautas namam ir iegādāti mūzikas instrumenti (cītars, bungas, velna bungas, bungu vāle, digitālās klavieres), ekrāns, videoprojektors un iegādāti un uzstādīti LED prožektori skatuves apgaismošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.07.2018
Realizēts ELFLA projekts “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”
Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000061 “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Īstenots projekts „Tautas tērpu iegāde Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvam “Jumalēni”
Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Tautas tērpu iegāde Dricānu kultūras nama deju kolektīvam „Jumalēni””( Nr.17-01-A0192202-000060 ). Projekta kopējās izmaksas- EUR 4924,70 (attiecināmās izmaksas EUR 4070,00, publiskais finansējums EUR 3663,00). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam “Jumalēni” ir iegādāts tautas tērpu komplekts - meiteņu brunči, vestes, blūzes, vainagi, kreklu saktas, kakla lakatiņi, kā arī bikses, krekli un vestes puišiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2018
Rikavā realizēts projekts „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu māju pagalmā”
Projekta īstenošanā ir iegādāti un uzstādīti –rotaļu komplekss, karuselis, šūpoles uz atsperes, šūpoles- balansieris, šūpoles, smilšu kasti un soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2018
Realizēts ELFLA projekts “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””
Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000043 “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2018
Sarkaņu baznīcā tiks restaurētas iekštelpas
Pašlaik notiek baznīcas sakopšanas un sakārtošanas darbi, lai septembra sākumā varētu noturēt pirmo misi. Par mises laiku lūdzu sekot informācijai Sarkaņu draudzes mājā un masu informācijas līdzekļos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2018
Realizēts ELFLA projekts “Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”
Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Nr.17-01-AL15-A019.2203-000004 “Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.07.2018
Tiks uzlaboti pašvaldības grants ceļi Rēzeknes novadā
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa ir uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2018
ŪTAC “BĀKA” projekta ietvaros iegādāts jauns inventārs
Projekta mērķis ir veicināt Ūdenstūrisma attīstības centra "Bāka" piedāvāto bezmaksas pakalpojumu attīstību, uzlabojot jau esošo infrastruktūru - papildinot publiskā interneta piekļuves punkta sniegtās iespējas un izveidojot jaunu iespēju putnu un dabas izzināšanā, iegādājoties daudzfunkcionālo lāzerprinteri, spoguļkameru, binokļus un sauszemes teleskopu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.07.2018
Kaunatas pagasta pārvalde realizēja divus Zivju fonda projektus
SIA “ Rūjas zivju audzētava” piegādāja 12000 vienvasaras līdaku mazuļus Viraudas ezeram un 12045 līdakas mazuļus Pārtavas un Idzipoles ezeriem. Ielaišanā piedalījās struktūrvienības Mākoņkalna pagasta pārvalde pārstāvji, Kaunatas pagasta pārvaldes , VVD Rēzeknes RVP kontroles daļas inspektors, PVD Ziemeļlatgales valsts pārvaldes veterinārā inspektore, zivjaudzētavas pārstāvis
 Lasīt vairāk