Publicēts 22.12.2017
Realizēts projekts par sociālo pakalpojumu uzlabošanu Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība projektu “ Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā ”( Nr.17-01-AL15-A019.2203-000006).
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2017
Kaunatas vidusskolā tiek papildināts materiāli tehniskais nodrošinājums tehniskās jaunrades ideju realizēšanai
Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai skolēnu tehniskās jaunrades aktivitātēm Kaunatas vidusskola saņēma finansējumu aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu sekmīgu “Elektronikas” pulciņa darbību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2017
Biedrība “VIJAMA” īstenoja LEADER projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”
Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Silmalas pagastā, Štikānu ciematā, sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un personām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2017
Realizēts projekts par inventāra iegādi Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram
Realizēts projekts par inventāra iegādi Pušas bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram. Tā īstenošanā Pušas pagasta bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanas centram ir iegādāties galda futbols, galda teniss, galda hokejs un biljards
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2017
Rēzeknes novada pašvaldība saņem Pateicību par piedalīšanos projektā “PROTI UN DARI”
12. decembrī, Rīgā, Bellevue Park Hotel Riga notika īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kurā piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds realizējis LEADER projektu “Tautas tērpu iegāde Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvam”
Īstenojot LEADER projektu, Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvam "Troks voi!" tika iegādāti jauni tautas tērpi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.12.2017
Lendžu pagastā tiek realizēts LEADER projekts
Lendžu pagasts īstenojis Lauku atbalsta dienesta atbalstīto projektu „ Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam”. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: digitālo klavieru iegāde un tautas tērpu komplekta iegāde.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2017
Eiropa un Rēzeknes novads- reģionu krustcelēs
Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “CRISCO“, kas turpināsies līdz 2019. gada augustam. Ceturtdien, 7. decembrī, uz projekta semināru pulcējās pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, lai iepazītos ar projekta aktivitātēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2017
Seminārs “Darba tiesiskās attiecības” Rēzeknes novada pašvaldībā
5.decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs "Darba tiesiskās attiecības". Semināra mērķis-informēt par darba attiecībām ar darba devēju Latvijā un Eiropas Savienības (ES) valstīs, par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību ES. Seminārā piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu lietveži, par izmaiņām stāstīja Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas lektore Mg.iur.Aija Kuzminska
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2017
Biedrība PROMALIJA īstenoja ELFLA projektu „Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā”
Projekta realizācijas rezultātā tika īstenots projekta mērķis: uzlabot sociālo situāciju laukos, izveidojot sociālo istabu, ir pieejama veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un apģērbu labošanas pakalpojums, kas domāts sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, ilgstošiem bezdarbniekiem, u.c. Kantinieku pagastā. Sociālās istabas izveide nodrošina bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli mazaizsargātām grupām bagātināt sociālo dzīvi
 Lasīt vairāk