Publicēts 01.04.2020
Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”, ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2020
Lūznavas pagastā sākta jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide
Šogad, pateicoties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam, Lūznavas pagastā tiek īstenots projekts, lai Rāznas Nacionālajā parkā esošo Lūznavas muižas kompleksa un Zosnas ezera piekrastes vide kļūtu vēl pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Pirmie infrastruktūras objekti šonedēļ izvietoti dabā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.03.2020
Uzsākta projekta realizācija Strūžānu pagasta kultūras namā
Strūžānu kultūras namā ir uzsākta projekta 19-01-AL15-A019.2203-000008 „Sociālo prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku”” realizācija Strūžānu kultūras nama telpās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2020
Sakārtotas degradētas teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā
Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam projekta LLI-386 “Degradēto teritoriju revitalizācija” (akronīms- “Trans-form”) īstenošanas rezultātā sakārtotas trīs degradētas teritorijas Daugavpilī, Krāslavā un Lūznavā, Rēzeknes novadā kopumā 3,5ha platībā, turpinās darbi arī Panevežas pašvaldības (Lietuva) objektā Skaistkalnis parkā. Projekta mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2020
“Vienādas iespējas visiem” – Bērzgales kultūras nams tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām krēslu pacēlājs
Projekta ietvaros Bērzgales pagasta kultūras namā tika uzstādīts diagonālais ratiņkrēslu pacēlājs un iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2020
Bērzgalē īsteno projektu “Kultūra vieno gadsimtus”
Par projektā iegūto finansējumu tiks uzlabota kultūras nama materiāli tehniskā bāze: iegādāti stilizēti 19.gs- 20.gs mijas tērpi sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče”, digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.03.2020
Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde
Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Īstenots projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”
Pateicoties Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātajam projektam Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, Ilgas Marejevas vadītais deju kolektīvs “Fazira” mazākumtautību deju festivālā Feimaņos “Pavasara noskaņa” priecēja skatītājus tikko uzšūtos kaukāziešu tipa kostīmos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2020
Projekts “PuMPuRS” – atbalsts skolēniem nepamest mācības
Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura mērķis – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.03.2020
Lūznavas pagasta teritoriju un dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana
Lūznavas pagastā tiks īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīts projekts “Kultūrvēstures un dabas mantojuma - Rāznas Nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana”.
 Lasīt vairāk