Publicēts 06.07.2015
Izsludināts projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus ES
Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2015
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atkārtotu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana" ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2015
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2015
Pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana". 12.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam ar kopējo publisko finansējumu 200 000,00 EUR apmērā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.05.2015
Izsludināts konkurs pasākumam Ražošanas un tirdzniecības plāni
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Ražošanas un tirdzniecības plāni"".
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.05.2015
Papildus pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, kas tiks piešķirts ceturtās kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē par papildus pieejamo finanšu instrumenta finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtās kārtas ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2015
Izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss starpreģionu sadarbības programmā URBACT III 2014.-2020.gadam
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programma) izsludina projektu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai 20 rīcības plānošanas tīklu (Action Planning Networks) izveidošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.05.2015
Izsludināts atklāts konkurss dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā un romu tautības pārstāvju integrācijas veicināšanai
Konkurss izsludināts, lai sniegtu atbalstu starptautiska vai nacionāla (t.sk. reģionāla vai lokāla) līmeņa projektu izstrādei dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā (diskriminācija dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī citu Eiropas Pamattiesību hartas 21.pantā minētu iemeslu dēļ[1]).
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.05.2015
Izsludināta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” atklāta konkursa “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” trešās kārtas ietvaros projektu iesniegumu pieņemšana
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk projektu pieņemšanu programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros. Projektu pieņemšana turpināsies līdz š.g. 1.jūnijam (ieskaitot).
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2015
Izsludināts konkurss Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un to apvienībām
Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām, kuras ir reģistrētas Kultūras ministrijā, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2015.gadam konkrētu, ar valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai
 Lasīt vairāk