Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība“ papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos“

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība“ papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos“
Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
Mērķauditorija – vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, tai skaitā profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pirmsskolas pedagogi, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē.
Tādējādi dalībai projektā var pieteikties 3 dažādās atbalstāmajās darbībās:
1. atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo
un sektorālo mobilitāti, tai skaitā- attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;
2. atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai;
3. pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Projekta koordinatore Elita Opincāne, t. 64607186, e-pasts elita.opincane@rdc.lv  

Asistente Aija Dundure, t. 6467173, e- pasts aija.dundure@saskarsme.lv

Šī projekta vienošanās numurs ir 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Plašāka informācij par projektu atrodama http://www.pedagogiem.gov.lv
Atbalstīto Rēzeknes un Viļānu novadu pedagogu saraksts (6.posms: 2012.gada janvāris – aprīlis)