Gaigalavas pagasta saieta nama rekonstrukcija

Publicēts 07.02.2010

Plānotā iepirkuma priekšmets- Gaigalavas pagasta saieta nama rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2010/02-ELF
Iepirkuma procedūra – Atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8. 1 panta prasībām
Paredzamā līgumcena – Līdz 120000 Ls (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 19. februāris plkst.11.00
Vērtēšanas kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
1.piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2.garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 22.kabinets.
Kontaktpersona – Iepirkumu komisijas locekle Larisa Vinogradova, tel. 64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
Uzmanību!
Iepirkuma nolikumā bija 2 drukas kļudas, kas ir izlabotas, un tieši:
- nolikuma 3.lapā 1.5.punkts Līguma izpildes laiks – no 2011.gada 1.marta līdz 2011.gada 31.augustam (bija kļūdaini norādīts nepareizs laiks);
- nolikuma 5.lapā 1.9.2.apakšpunkts – Piedāvājums sastāv no trim daļām (bija kļūdaini norādīts – no četrām daļām).
Labotais nolikums pieejams šeit:
Gaigalavas saieta nama rekonstrukcija_nolikums
Buvdarbu apjomi_Gaigalava

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0