Godina Rēzeknes novada labākos skolotājus

Publicēts 14.10.2015
Rēzeknes novada jaunie pedagogi (pasākumā nepiedalījās visi deviņpadsmit).

9. oktobra pēcpusdienā Nautrēnu kultūras un sporta hallē pulcējās Rēzeknes novada skolu pedagogi, lai svinētu savas profesijas svētkus – Skolotāju dienu. Skolotāja darbs ikdienā ne vienmēr tiek attiecīgi novērtēts, šī profesija ir viena no visatbildīgākajām, grūtākajām, tomēr arī visaizraujošākajām, jo īsts skolotājs nekad nenoveco, augdams un mācīdamies līdzi saviem audzēkņiem. Ne velti šajā mācību gadā Rēzeknes novads lepojas ar deviņpadsmit jauniešiem, kuri pirmo gadu ir sākuši pedagoga gaitas. Tie ir: Natālija Briksina Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, Jeļizaveta Ščemeļova Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu pamatskolā, Diāna Čeirāne Tiskādu vidusskolā, Līga Lizdika un Krista Kuzņecova Audriņu pamatskolā, Olga Lavrenova un Olga Koļesņika Maltas vidusskolā, Daina Veida un Andris Putrāns Dricānu vidusskolā, Maija Cimbaļuka Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā, Sandra Dervinika Jaunstrūžānu pamatskolā, Nikolajs Kravcovs, Ilze Dovgiallo , Lienīte Litavniece un Sanita Šalkovska – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV), kā arī četri jaunie pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi — Viktorija Vilcāne Rikavas PII, Ilze Mikučanova- Uļjanovas PII, Laura Sosiņa – Nautrēnu PII un Santa Viša- Gaisiņa – Kaunatas PII. Vecākie kolēģi jaunajiem dāvināja simboliskas ziedu bitītes un taureņus, lai tie spētu pacelties augstu savu domu un sapņu lidojumā. Jaunu skolotāju mūsu skolās tik tiešām pietrūkst – pasākuma vadītāji Guntars Skudra un Jānis Šaudiņš minēja statistiku – Rēzeknes novadā ir 544 skolotāji, 9 % no kopējā pedagogu skaita ir pensijas vecumā, tikai 15% skolotāju ir vecumā līdz 30 gadiem. Jaunākajam Rēzeknes novada skolotājam ir 21, bet vecākajam 77 gadi. Skolotāja vidējais vecums Latvijas skolās ir 49 gadi, 88% skolotāju Latvijas vispārizglītojošajās skolās ir sievietes. Tomēr to, ka skolotāja darba vērtību nenosaka ne viņa vecums, ne arī dzimums, apliecināja apbalvojumi, krāšņo rudens ziedu klēpji un paldies vārdi, kurus svētkos saņēma daudzi jo daudzi Rēzeknes novada skolotāji.

Ar Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu apbalvoti sekojoši novada pedagogi:
Maltas vidusskolas skolotāja AIJA SNIĶERE;
Maltas vidusskolas skolotāja LUDMILA MASLOBOJEVA;
Kaunatas vidusskolas skolotāja DAINA MASLOVSKA;
Tiskādu vidusskolas skolotāja VALENTĪNA BEĻAJEVA;
Dricānu vidusskolas skolotāja VELTA ADIJĀNE;
Kalnezeru Katoļu pamatskolas skolotāja MAIJA ADIJĀNE;
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja IRĒNA DOROŠČONOKA;
Rēznas pamatskolas struktūrvienības vadītāja SVETLANA VASIĻJEVA;
Rēznas pamatskolas direktora vietniece VENERANDA SENKĀNE;
Gaigalavas pamatskolas skolotāja RASMA IGAUNE;
Jaunstrūžānu pamatskolas skolotājs ANDREJS ZAHARS;
Audriņu pamatskolas skolotāja NADEŽDA SAVICKA;
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas skolotāja INGŪNA ŠULBERGA;
Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja KLAVDIJA BEBRIŠA;
Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora vietniece IRĒNA KALINKO;
Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja OLGA GOLUBEVA;
Nautrēnu PII “Pīlādzītis” vadītāja TATJANA PUJATE;
OZOLAINES PII “Jāņtārpiņš” skolotāja JEKATERINA LINKEVIČA;
Kaunatas vidusskolas skolotāja MARIJA MUKĀNE;
Tiskādu vidusskolas skolotāja OLESJA ŠĻAHTA;
Dricānu vidusskolas skolotāja AINA PELŠE;
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja DAIGA DZENE;
Nautrēnu vidusskolas skolotāja INGŪNA PAŠĀNE;
Gaigalavas pamatskolas skolotāja ĒRIKA BOZOVIČA;
Verēmu pamatskolas skolotāja GUNITA KISEĻOVA;
Audriņu pamatskolas skolotāja SANITA VIĻUMA;
Jaunstrūžānu pamatskolas skolotāja MUDĪTE LEIDUMA;
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas skolotāja ILZE ARBIDĀNE;
Maltas speciālās internātpamatskolas skolotāja ARITA BAROVSKA;
Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja TATJANA JERŠOVA;
Maltas vidusskolas skolotāja ANNA SMIRNOVA;
Maltas vidusskolas skolotāja INGA LUBĀNE;
Kaunatas vidusskolas skolotāja INĀRA PARAMONOVA;
Tiskādu vidusskolas skolotāja ALEKSANDRA KOSTINA;
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja INETA STRUCINSKA;
Nautrēnu vidusskolas skolotāja RENĀTE JURDŽA;
Rēznas pamatskolas skolotāja ANTOŅINA KOZLOVSKA;
Gaigalavas pamatskolas skolotāja NATĀLIJA DAUKULE;
Verēmu pamatskolas pirmsskolas skolotāja INGA IVANOVA;
Feimaņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja DINA ŠMAUKSTELE;
Maltas speciālās internātpamatskolas direktora vietniece INĀRA KROTOVA;
Adamovas speciālās internātpamatskolas internāta skolotājs DAINIS UŠKĀNS;
Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja OKSANA GERENOVSKA;
Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors ALDIS CIUKMACIS;
Gaigalavas PII vadītāja ILGA ŠVARCE;
Griškānu PII logopēde SILVIJA KOĻESNIKA;
Bērzgales PII skolotāja INĀRA VOSKĀNE;
Ilzeskalna PII skolotāja ANNA GAILUME;
Atbalsta centra sociālā pedagoģe LILIJA ŠODNAKA.

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu tika apbalvotas trīs izcilas skolotājas – Maltas vidusskolas matemātikas skolotāja Inese Bundere, Ilzeskalna PII vadītāja Reņa Gailuma un Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Žogota.

Kā ik gadus, skolotāji saņēma arī īpašo Swedbank balvu, kuru pasniedza Swedbank Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova. Šogad šo balvu izpelnījušies pūtēju orķestra diriģents Romāns Ivanovs un Gaigalavas pamatskolas skolotāja Vija Armuška. 

Jaunās mācību iestādes – Rēzeknes Augstskolā nodibinātās Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste pateicās Rēzeknes novadam par sniegto organizatorisko un metodisko atbalstu un novēlēja visiem skolotājiem būt labā nozīmē trakiem, pārfrāzējot slaveno izteicienu – Troks voi nu Rogovkas! Šis trakums nozīmē uzdrīkstēšanos pārkāpt sabiedrībā vispārpieņemtos, iesīkstējušos aizspriedumus, pieņemt drosmīgus lēmumus, lai pasauli darītu gaišāku, kā to darīja rogovkietis, Latgales pirmās Atmodas darbinieks, dzejnieks Pīters Miglinīks. Savukārt Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska savā uzrunā skolotājiem novēlēja būt māksliniekiem un atrast ikdienā krāsas, lai izkrāsotu dzīvi košāku. Apsveikuma vārdus un vissirsnīgākos novēlējumus teica arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska un Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.

Gaišas krāsas dzīvē mijas ar skumjām, ar klusuma brīdi klātesošie godināja nesen mūžībā aizgājušās Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas direktores Anitas Apeines piemiņu.

Anna Rancāne
Autores foto

Fotogalerija

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0