Iesniegumi par zemes izmantošanu

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā

Izmanto pirms meža atmežošanas (meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā) veikšanas. Pašvaldība sākotnēji izvērtē lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību normatīvajiem aktiem un iesniedz Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai. Pēc kompensācijas valstij samaksas, pašvaldība izsniedz atļauju.

Pakalpojuma apraksts

Iesniegums par izziņas par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu izsniegšanu

Izmanto, pieprasot izziņu par zemes vienībā vai tās daļā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu, un par to jāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR apmērā. No nodevas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas.

Pakalpojuma apraksts 

Iesniegums par izziņas par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam izsniegšanu

Pirms iecerētās darbības (lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam. Pašvaldība par katru zemes vienību izsniedz vienu izziņu un par to jāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR apmērā. No nodevas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas.

Pakalpojuma apraksts

Iesniegums par izziņas par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem izsniegšanu

Izmanto, pieprasot izziņu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem interesējošā zemes vienībā. Izziņā tiek norādīti tie apgrūtinājumi, kas noteikti Rēzeknes novada teritorijas plānojumā. Pašvaldība par katru zemes vienību izsniedz vienu izziņu un par to jāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR apmērā. No nodevas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas.

Pakalpojuma apraksts

Iesniegums par zemes īpašuma sadali – izmanto, ja no viena īpašuma atdala atsevišķu zemes vienību un izveido jaunu īpašumu

Iesniegums par zemes nomu – izmanto, ja vēlas iznomāt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes fonda zemes vienības

Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi – izmanto, ja veic zemes vienības sadali

Iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu – izmanto, ja vēlas mainīt zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

Fiziskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Juridiskās personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi