Informēs par mikrolieguma izveidošanu Rāznas nacionālajā parkā

Publicēts 08.04.2015

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija ir saņēmusi un izvērtējusi 46 pieteikumus mikroliegumu izveidošanai Rāznas nacionālā parka teritorijā, kas sagatavoti Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotā projekta “Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas Nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām” ietvaros. Lai informētu zemju īpašniekus par mikroliegumu izveidošanas procesu, kompensāciju saņemšanas noteikumiem un saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kā arī dotu iespēju tikties ar mikroliegumu izveidošanas ierosinātājiem un izteikt savu viedokli, trešdien, 15. aprīlī tiks rīkotas informatīvās sanāksmes zemju īpašniekiem, kurus potenciāli varētu ietekmēt mikroliegumu izveide.

Sanāksmes norisināsies:
- Dagdas novada Andrupenes pagastā, Andrupenes tautas namā plkst. 11:00
- Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Kaunatas tautas namā plkst. 15:00.

Tajās Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji informēs par Rāznas Nacionālā parka teritorijā ligzdojošām īpaši aizsargājamām putnu sugām un mikroliegumu izveidošanas procesu, saimnieciskās darbības ierobežojumiem un kompensāciju saņemšanas noteikumiem. Pasākumā piedalīsies arī Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un eksperti.

Mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu nosaka Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 940. Priekšlikumus par mikrolieguma izveidošanu atbildīgajai institūcijai var iesniegt rakstiski jebkura persona, aizpildot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas.

Pēc Latvijas Ornitoloģijas biedrības ierosinājuma mikroliegumus mazajam ērglim Aquila pomarina (4), zivjērglim Pandion haliaetus (1), apodziņam Glaucidium passerinum (6), baltmugurdzenim Dendrocopos leucotos (21), trīspirkstu dzenim Picoides tridactylus (9), vidējam dzenim Dendrocopos medius (3), vistu vanagam Accipiter gentilis (1), meža balodim Columba eoenas (1) paredzēts izveidot Ludzas novada Rundēnu pagasta, Rēzeknes novada Čornajas, Lūznavas, Mākoņkalna un Kaunatas pagastu un Dagdas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku pagastu teritorijās esošajos zemes īpašumos. No plānotajiem mikroliegumiem 40 mikroliegumu izveidošana paredzēta Rāznas nacionālā parka dabas parka zonā, trīs – dabas lieguma zonā un trīs- neitrālajā zonā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir nosūtījusi tās rīcībā esošo mikroliegumu raksturojošo informāciju gan zemes īpašniekiem, gan pašvaldībām, kā arī saņēmusi viņu viedokļus un iebildumus.

Papildus informācija:

-Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās piešķir ikgadēja atbalsta maksājuma veidā.

- Piešķiramās kompensācijas apmērs ir atkarīgs no mikroliegumā noteiktā saimnieciskās darbības ierobežojuma veida. – Par īpašumiem Natura 2000 teritorijās (Rāznas NP), zemes īpašniekam ar iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu jāvēršas Lauku atbalsta dienestā.

- Kompensācijas apmērs meža zemēs atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma veida visa gada laikā:

- ja aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība, – 157,- euro par hektāru;

- ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, – 157,- euro par hektāru;

- ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē, – 128,- euro par hektāru;

- ja aizliegta koku ciršana kailcirtē, – 43,- euro par hektāru.

- Iesniegumu par katru gadu atbalsta pretendents iesniedz līdz attiecīgā gada 15. maijam.

Mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir pretrunā ar mikrolieguma izveidošanas mērķiem un uzdevumiem, iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši aizsargājamo sugu, bojā tās biotopu:

-mežsaimnieciskā darbība;

-grāvju un ceļu būvniecība (pieļaujama rekonstrukcija ar Pārvaldes atļauju pamatojoties uz eksperta atzinumu);

-periodiskā ceļu uzturēšana no 1. februāra līdz 31. jūlijam;

-medījamo dzīvnieku piebarošana no 1. marta līdz 30. jūnijam zivju ērgļa mikroliegumā;
-medību torņu ierīkošana, izmantošana un medības no 1. februāra līdz 31. jūlijam zivju un mazā ērgļa mikroliegumā.

- No 1. augusta līdz 31. janvārim cauri mikroliegumiem, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, atļauts pievest kokmateriālus no cirsmām citās mežaudzēs tikai tādos gadījumos, ja nav iespējams cits izvešanas maršruts.

- Zivju ērgļa, mazā ērgļa, vistu vanaga un meža baloža mikroliegumu buferzonā no 1. marta līdz 31. jūlijam ir aizliegtas visu veidu cirtes, kokmateriālu pievešana un augsnes mehanizēta sagatavošana.

-Mazā ērgļa un meža baloža mikrolieguma buferzonā no 1. marta līdz 31. jūlijam ir aizliegtas visu veidu cirtes, kokmateriālu pievešana un augsnes mehanizēta sagatavošana.

-Mazā ērgļa mikroliegumos ir atļauta kaitēkļu bojāto egļu izciršana pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kā arī sauso vai kritušo koku izvākšana 10 kubikmetru apjomā gada laikā īpašuma robežās no 1. oktobra līdz 31. martam. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās ietilpstošajos mazā ērgļa mikroliegumos konkrēto darbību veikšanai papildus ir nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja

Rāznas gadījumā uz visiem mikroliegumiem neattieksies minētie izņēmumi par sauso/kritušo koku izvākšanu un kokmateriālu izvešanu, jo vairāki mazie ērgļa mikroliegumu eksperta atzinumā ir norādīti kā barošanās vietas dzeņiem, kur sauso un kalstošo, arī kaitēkļu invāziju skarto koku izvākšana nav atļauta.

Sanāksmes darba kārtība 

 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Papildus informācija:
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas 
Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe 
Mob. tel.: 29139677

 

Foto no DAP arhīva: Apodziņš Glaucidium passerinum

 

Apodzins (1227 x 818)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0