Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu

Publicēts 02.07.2018
Foto: Madara Ļaksa

No 2018. gada 1. jūlija stājas spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus.

Noteikumi nosaka, ka turpmāk, pašvaldība par apbūvētu zemesgabalu, būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam varēs nosūtīt zemes nomas maksas rēķinu, neslēdzot zemes nomas līgumu. Zemes nomas maksa apbūvētam zemesgabalam ir nemainīga – 28 eur gadā.

Attiecībā uz neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu, jaunie Noteikumi, nosaka, ka pašvaldībai būs jāveic zemesgabala novērtēšana, lai noteiktu zemes nomas maksu, bet, saskaņā ar noteikumiem, zemes nomas maksa nevarēs būt mazāka par 28 eur gadā par zemesgabalu. Zemesgabalu varēs nodot nomā tikai izsoles kārtībā. Informācija par nomā nododamajiem zemesgabaliem un izsolēm tiks izvietota pašvaldības mājaslapā.

Palīgsaimniecību vajadzībām iznomājamo zemesgabalu iznomāšanas kārtība paliek iepriekšējā kārtībā – izsole netiek veikta un zemes nomas maksa, saskaņā ar 2018. gada 18. janvāra Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12 2.punktu ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eur gadā.

Noteikumi nosaka apbūves tiesības piešķiršanas kārtību. Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu pieņems pašvaldība, veiks zemesgabala novērtēšanu maksas aprēķināšanai (maksa ne mazāka kā 28 eur gadā) un šīs tiesības tiks nodotas izsoles kārtībā. Tiem zemes nomas līgumiem, kuri ir noslēgti līdz šo Noteikumu stāšanās spēkā, zemes nomas maksa paliks pēc iepriekšējās kārtības, līdz brīdim, kad zemes nomas līgumam beigsies termiņš. Pagarinot zemes nomas līguma termiņu izsoles kārtība netiks piemērota, bet tiks piemērota zemes nomas maksa saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pieejami https://www.vestnesis.lv/op/2018/129.2

.
Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0