Izpētes ietvaros Rāznas ezerā veic kontrolzveju

Publicēts 21.07.2016

Dabas aizsardzības pārvalde turpina īstenot projektu par tehnisko risinājumu izstrādi biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā.  Viena no aktivitātēm projekta ietvaros paredz izvērtēt Rāznas ezera eitrofikācijas cēloņus un atjaunošanas potenciālu, nenodarot kaitējumu apkārtējām ekosistēmām. Lai novērtētu ezera zivju daudzveidību, to augšanas ātrumu, barošanās paradumus u.c., šonedēļ, no 2016. gada 18. jūlija, Rāznas ezerā tiek veikta kontrolzveja zinātniskās izpētes nolūkos.

Izpēti iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikts nodibinājumam “Vides Risinājumu Institūts”, un speciālisti šajās dienās Rāznas ezerā izmantos kuģošanas līdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem. To lietošana šādiem mērķiem ir atļauta saskaņā ar Rāznas Nacionālā parka individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Tāpat tiks lietoti Nordic tipa daudzacu žauntīkli.

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki sekos līdzi veicamajiem darbiem. Vietējie iedzīvotāji aicināti uzņemt notiekošo ar izpratni, bet jautājumu gadījumos zvanīt Dainim Tučam (mob.25644164) vai Aleksandram Savičam (28703840).

Jāpiebilst, ka līdztekus norisinās darbs pie ūdens, ūdensaugu un ūdensdzīvnieku paraugu ņemšanas un analīzes, lai iegūtu detālu informāciju par Rāznas ezera eitrofikācijas cēloņiem un galvenajiem piesārņojumu veidojošajiem objektiem. “Vides Risinājumu Institūts” darbinieki vērtēs arī barības vielu koncentrācijas ezerā, mikroskopisko aļģu izplatību un sugu sastāvu u.c.

Papildus informācija: Rāznas Nacionālais parks veidots ar mērķi saglabāt Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicināt teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānā (2009.-2019.) kā viens no būtiskākajiem teritorijas apdraudējumiem minēta ezeru eitrofikācija, par ko liecina biogēnu daudzuma palielināšanās ūdenstilpnēs. Kā galvenais iemesls minēta neattīrītu notekūdeņu ietece ezeros pagātnē un mūsdienās. Arī zemju lauksaimnieciskā izmantošana ir izraisījusi ezeru bagātināšanos ar barības vielām. 2008. gadā Rāznas ezera aizaugums bija jau 6,1 % no spoguļa virsmas, jeb 353 ha. Aizaugumu veido galvenokārt parastā niedre, meldri un lēpes. Vasarās ezera seklākajās vietās vērojama planktonisko aļģu ziedēšana.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts Rāznas ezera eitrofikācijas izraisītu vides problēmu risināšanas rīcības plāns, kas ietvers uz zinātniskiem datiem balstītu pakāpenisku, konkrētu un praktisku problēmu risināšanas kopumu. Visas aktivitātes plānots īstenot līdz 2016. gada 31. oktobrim.

Projektu “Tehnisko risinājumu izstrāde biotopu atjaunošanas pasākumu uzsākšanai dabas liegumos “Randu pļavas” un “Liepājas ezers” un Rāznas Nacionālajā parkā” realizē Dabas aizsardzības pārvalde, finansē – Latvijas vides aizsardzības fonds.

Informāciju sagatavoja: 
Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Papildus informācija:
Regīna Indriķe,
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības centra vadītāja,
Mob. tel.: 29139677

IMG_0567 P1340500 P1340501 P1340506

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0