Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana valsts un ES atbalsta pasākumam “Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai”

Publicēts 03.03.2015

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumam “Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai” saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” (turpmāk – Noteikumi Nr.59).

Pieejamais finansējums Noteikumos Nr.59 minētajiem pretendentiem:

1. Pretendentam, kas nodrošina meliorācijas kadastra datu uzturēšanu un aktualizēšanu atbilstoši Meliorācijas likumam – 104 342 EUR.

2. Pretendentam, kas pilda valsts lauku un zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultāciju pakalpojumus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē un lauku attīstības jautājumos – 100 000 EUR .

3. Pretendentam, kas ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus un nodrošina studentu apmācību saskaņā ar akreditētām augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā – 1 170 000 EUR , tai skaitā:

3.1. pretendentam, kas nodrošina studentu praktisko apmācību vismaz piecus gadus, kā arī konsultatīvo darbību un zinātnisko pētniecību saskaņā ar augstākās izglītības valsts programmām lauksaimniecības nozarē – 253 000 EUR;

3.2. pretendentam, kas veic zinātnisko darbu saistībā ar daudzgadīgo zālaugu selekciju un izlases sēklu audzēšanu, kā arī agrotehniskos pētījumus laukkopības nozarē – 64 500 EUR ;

3.3. pretendentam, kas veic zinātniskās pētniecības un izglītošanas darbu lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju jomā, veicinot to rezultātu praktisku izmantošanu – 10 000 EUR .

4. Pretendentam, kas veic zinātnisko darbību augļkopības jomā, nodrošinot ekspertīzi augļkopības nozares attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai un veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību, kā arī Latvijas augļkoku un ogulāju ģenētisko resursu aizsardzību un to ilgtspējīgu izmantošanu – 225 000 EUR.

5. Pretendentam, kas veic zinātnisko darbu graudaugu selekcijā, kā arī nodrošina ģenētisko resursu aizsardzību labības sugām vai kartupeļiem un to ilgtspējīgu izmantošanu – 405 000 EUR .

Iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 2.aprīļa līdz 2015.gada 5.maijam.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027326, 67027687).

Iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Informācijas avots: Latvijas Vēstnesis

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0