Izsludināts konkurss Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un to apvienībām

Publicēts 27.04.2015

Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām, kuras ir reģistrētas Kultūras ministrijā, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2015.gadam konkrētu, ar valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai

Konkursa finansējums tiek piešķirts Latvijas profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai starptautiskajās organizācijās – biedru naudām, saskaņā ar starptautisko organizāciju noteikto biedra naudu apmēru.

Konkursa mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību valstī, attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai kultūras jomā, veicinot šo organizāciju iesaisti kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos starptautiskā līmenī.

Pretendentiem atbilstoši konkursa nolikuma 5.punktam noformēti un sagatavoti dokumenti jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015.gada 7. maija plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2014.gada 7. maijs).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330247 un 67330261 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Nolikums

Nolikuma pielikums (pieteikuma veidlapa)

Informācijas avots:  Kultūras ministrija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0