Izsludināts projektu konkurss ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas ietvaros

Publicēts: 29.10.2014

Atjaunots: 10.09.2020

Projekti

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (2014.-2020.) ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/014 „Promoting the contribution of private savings to pension adequacy” (Privāto ietaupījumu ieguldījums pietiekamu pensiju nodrošināšanai).

Konkursa mērķis – atbalstīt pensiju nodrošinātāju un finanšu pakalpojumu sniedzēju, kā arī citu ieinteresētu pušu pārrobežu sadarbību ar mērķi uzlabot papildpensiju shēmu kvalitāti un to ieguldījumu, nodrošinot ienākumus pēc pensionēšanās.

Atbalsts var tiks piešķirts 2 virzienos:

1. Balstoties uz Baltās Grāmatas labās prakses kodeksu, darba devēju pensiju shēmu brīvprātīga kvalitātes marķējuma (voluntary quality label) izveidei. Brīvprātīgs kvalitātes marķējums jāizstrādā un jāpārvalda ieinteresēto pušu organizācijām vai to asociācijām.
2. Starptautiskiem pilotprojektiem par pensiju shēmu un citu (īpaši dzīvokļu) aktīvu pārveidošanu garantētā pensiju ienākumu plūsmā.

Projektu aktivitātes
- konferences un semināri;
- apmācības;
- izpratnes veidošanas un citi informatīvie pasākumi;
- pasākumi, kuri vērsti uz tīklu veidošanu un uzlabošanu, labās prakses apmaiņu;
- izpētes, analīzes, projektu veidošana;
- pētījumi;
- un citi.
Finansējums

Maksimāli projektu konkursā pieejamais finansējums ir EUR 1 000 000. Projekta finansējums – EUR 300 000. Plānotais atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām. Projektu pieteicējiem jānodrošina 20% līdzfinansējums no pašu vai citu avotu resursiem, izņemot Eiropas Savienības budžetu. Projektu konkursa ietvaros Komisija plāno piešķirt finansējumu 2-3 projektiem.

Maksimālais projekta īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta aktivitātes jāuzsāk 2 mēnešu laikā pēc granta līguma parakstīšanas.

Projektus ir tiesīgs iesniegt starptautisks konsorcijs, kas sastāv no vadošā partnera un līdzpieteicējiem. Vadošajam partnerim jābūt bezpeļņas organizācijai, kas aktīvi darbojas privāto pensiju jomā vai finanšu pakalpojumu pensiju nodrošināšanas jomā. Partneri var būt nevalstiskās organizācijas, kā arī starptautiskas organizācijas.

Konsorcija sastāvā jābūt vismaz 5 dalībvalstīm.

Projektu pieteikšanās termiņš:

līdz 2014.gada 23.decembrim. Indikatīvi plānotais līgumu slēgšanas laiks - 2015.gada 27.marts.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā, kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi ar pavaddokumentiem (1 oriģināls un 2 kopijas) uz šādu adresi:

European Commission
Call for proposals VP/2014/014 – DG EMPL.D.3
Rue Joseph II 27 – 01/244
B-1049 Bruxelles
Jautājumus var sūtīt uz oficiālo e-pastu: empl-vp-2014-014@ec.europa.eu

un empl-swim-support@ec.europa.eu (par tehniskām problēmām).

Informācija par projektu konkursu, kā arī pieteikuma veidlapa un finanšu vadlīnijas pieteicējiem, atrodama EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=419&furtherCalls=yes

Kontaktpersona Latvijā
Elita Aleksandrovska
Labklājības ministrijas ES Struktūrfondu departamenta
vecākā referente
tālr. Adrese: Skolas iela 28, Rīga, Latvija, LV-1331
Tālr.: 67021565, e-pasta adrese: Elita.Aleksandrovska@lm.gov.lv

Informācijas avots: Labklājības ministrija

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!