Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

Publicēts 20.04.2017
Foto: Madara Bērtiņa

Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD – līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

DAP jāvēršas, ja:

  1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
  2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību mazāk kā 1 ha atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,

kur:

  • meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;
  • lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.

Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts ŠEIT

LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):

  1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;
  2. atrodas mikroliegumā,

kur:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • aizliegta galvenā cirte;
  • aizliegta kailcirte.

Sīkāka informācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0