Cirsmu izsole nekustamā īpašumā “Ziemelis” Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā

Publicēts 02.11.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Ziemelis” kadastra numurs 7872 008 0423, Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā:
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā , Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv., Kaunatas pagasta mājas lapā www.kaunata.lv
Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29299487 (Rolands Kalvis ).
Pieteikumu reģistrācija Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2018.gada 15.novembra plkst. 930.
Izsole notiks 2018.gada 15.novembrī plkst. 1000 Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas iela 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā.
Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 3899.42 euro,
nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 389.94 euro,
izsoles solis – 70,00 euro.
Nodrošinājuma summa jāieskaita: Rēzeknes novada pašvaldības, Kaunatas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000048608 Kods: HABALV22 Konts: LV85HABA0551034298560 AS ‘’Swedbank’’, Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Ziemelis ”, cirsmu izsolei ”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir , līdz 2018.gada 23. novembrim.
Informācija pa tālruņiem 64667002; 29299487; 29224840, vai e-pastu: info@kaunata.lv

Ziemelis cirsmu novērtējums

Izsoles-noteikumi–cirsma Ziemelis Mākoņkalns

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0