Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Publicēts 28.03.2018

ATKLĀTA KONKURSA

 „Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām”(identifikācijas Nr. KPP 2018/1) Z I Ņ O J U M S

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048608, Rāznas ielā 38, Kaunatā, Rēzeknes novads, LV-4622.
Iepirkuma priekšmets: malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām.
Iepirkuma identifikācijas numurs: KPP 2018/1.
2. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (http://www.iub.gov.lv): 2018.gada 20.februārī.
3. Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāja 2017.gada 10.marta rīkojumu Nr. 1.5/11.
Iepirkumu komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētāja: Antonija Gaveika – Kaunatas pagasta pārvaldes ekonomiste; iepirkumu komisijas locekļi: Juris Cipruss – Kaunatas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis, Rolands Kalvis – Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna struktūrvienības vadītājs.
4. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas atklāta konkursa nolikuma sadaļā „Prasības pretendentiem” 3.1.-3.2.punktā.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu  (atklāta konkursa nolikuma 6.sadaļas „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana” 6.4.punkts).
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 13.marts plkst.11-00.
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2018.gada 13. martā  plkst.11-00.

Zinojums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0