Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā telpu noma komercdarbībai

Publicēts 18.07.2019

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu komercdarbībai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas ielā 2, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, lietošanas mērķis – komercdarbībai.

Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,96 (nulle euro, 96 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

Izsoles objekts – viena telpa ar kopējo platību 37,5 m2.

Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019.gada 9.augustam, plkst.9.00, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes 4.kabinetā Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, LV–4630.

Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvalde, kab .Nr. 1., 2019. gada 9.augustā, plkst.10.30.

Izsoles solis EUR 0,05/m2 (nulle euro, – 5 centi par 1 m2)

Nomas objekta apskates vieta un laiks – Ezermalas iela 2, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26568623.

Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kab.Nr. 4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Silmalas pagasta pārvaldes mājas lapā www.silmala.lv.

Kontaktpersona – Silmalas komunālās saimniecības pārzinis Jānis Laizāns, mob. tālr. 26568623, e-pasts: info@silmala.lv.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0