Skatīt "Nekustamais īpašums un nodokļi"

Nekustamais īpašums un nodokļi

Saistošie noteikumi
* – spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
21.09.2017. Nr.6.  05.10.2017.  -  - publicēti 20.10.2017.  21.10.2017.  izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)  spēkā esoši
17.10.2013. Nr.9. 07.11.2013. - - publicēti 21.11.2013. 22.11.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
18.01.2018. Nr.12. 15.02.2018. - - publicēti 23.02.2018. 24.02.2018. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (51) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.18.  -  -  - publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
04.10.2018. Nr.18.  -  -  -  publicēti 06.10.2018.  07.10.2018.  laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.120
(11821)
spēkā esoši
06.05.2010. Nr.26. -
Spēku zaudējuši ar
Nr.35
- publicēti – 18.06.2010. 19.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” nav spēkā no 18.11.2010.
30.04.2014. Nr.27. -
-
- parakstīti –30.04.2014.
publicēti
18.06.2014.
01.05.2014. izdevums
“Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(24)
spēkā esoši
07.03.2019. - - - publicēti 17.04.2019. 18.04.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60) spēkā esoši
15.07.2010. Nr.35.  16.09.2010.  grozīti ar Nr.90
spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
 05.01.2013.  publicēti 17.11.2010.  18.11.2010.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (05)
 spēkā neesoši
no 24.02.2018.
04.04.2019. Nr.36. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (61)
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.44. - - - publicēti 12.11.2014. 13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”” Nr.5(27) spēkā esoši
16.10.2014. Nr.45. -  grozīti ar Nr.6 (2017)
Nr.18 (2018)
Nr.36 (2019)
 04.06.2019.  publicēti 30.10.2014. publicēti 12.11.2014.  31.10.2014.  izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr 131 (11215)
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (27)
 spēkā esoši
19.01.2012. Nr.67. - - -
parakstīti 19.01.2012.
publicēti
20.02.2012
20.01.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
04.08.2016. Nr.72.  -  -  -  publicēti
14.09.2016.
 15.09.2016.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (40)
spēkā esoši
05.04.2012 Nr.73.  - grozīti ar – Nr.83
Nr.18 (2013)
Nr.44 (2014)
Nr.72 (2016)
Nr.28 (2019)
 18.04.2019.  publicēti 28.05.2012.

 29.05.2012.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.8 (14) spēkā esoši
04.08.2016 Nr.73.  -  -  -  publicēti 14.09.2016.  15.09.2016.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4. (40) spēkā esoši
19.07.2012. Nr.83. - - - publicēti 13.11.2012. 14.11.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
02.08.2012. Nr.85.  - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 2.§)  -  -  -  -  spēkā neesoši
 06.09.2012 Nr.87.  „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”

- - - parakstīti
06.09.2012.
publicēti
13.11.2012.
 07.09.2012 Izdevums “Rēzeknes novada Ziņas” spēkā esoši
20.09.2012. Nr.88. „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā”
(paskaidrojuma raksts)
- - - publicēti
13.11.2012.
14.11.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
01.11.2012 Nr.90. „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”(paskaidrojuma raksts) *
- spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018) - publicēti 04.01.2013 05.01.2013. izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931) spēkā neesoši no 24.02.2018.
17.01.20013 Nr.95. „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2013.gadā”
(paskaidrojuma raksts)
- - -
parakstīti
17.01.2013
18.01.2013. - spēkā esoši