Publicēts 23.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 3. janvāra lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 9.§), 2019. gada 15. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1, nomā nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263- 1,7 ha platībā. Līgums stājas spēkā ar 03.01.2019 un ir spēkā līdz 02.01.2031.
 Lasīt vairāk
DSCF7351 Publicēts 23.01.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 30. janvārī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumu ”Par Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr.26, 24.§), 2019. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/33, nomā ir nodota pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0290 platībā 1,03 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 izsoles rezultātiem Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumu ”Par Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr.26, 23.§), 2019. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/32, nomā ir nodota pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0289 platībā 1,12 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.01.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļas iznomāšanu Čornajas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. decembra lēmumu ”Par 2013. gada 12. augusta zemes nomas līguma Nr.6.2/14-2013 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.25, 36 §), 2019. gada 4. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/16, nomā nodota pašvaldībai piekritīga, neapbūvēta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļa 0,80 ha platībā. Nomas maksa gadā sastāda EUR 64,00.
 Lasīt vairāk
DSCF7295 Publicēts 10.12.2018
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0263 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 19. decembrī, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.12.2018
Zemes nomas tiesību izsole Pušas pagastā
Izsoles objekts - neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0522,Dorotpolē, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā zemes platība 2,44 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 2,44 ha.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 15. novembra lēmumu ”Par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090, Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.24, 10 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.37, nomā nodota zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0090- 0,82 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2270 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 35 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/695, nomā nodota rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 daļa 1,35 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2018
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu ”Par 2013. gada 6. septembra zemes nomas līguma Nr.8-7.1/2269 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.22, 34 §), 2018. gada 20. novembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/694, nomā nodota pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0075 daļa 2,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk