IMG_20190421_201752 (2) Publicēts 26.06.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles vieta un datums –Silmalas pagasta pārvaldes telpas, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10. jūlijā plkst.13.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles vieta un datums –Bērzgales pagasta pārvaldes telpas, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 3. jūlijā plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
1 Publicēts 25.06.2019
Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ‘’Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 3. jūlijā, plkst.11.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 22. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/867 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 32 §), 2019. gada 14. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/475, nomā nodota zemes vienības ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 daļa 0,3 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0208 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 17. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/845 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 31 §), 2019. gada 14. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/476, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0026 - 0,5 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļas iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 28. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/897 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 29 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/469, nomā nodota zemes vienības ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 daļa 0,93 ha platībā. Līgums turpina 2014. gada 28. aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 27. aprīlim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.06.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 iznomāšanu Lendžu pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. maija lēmumu ”Par 2014. gada 16. aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/837 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.12, 28 §), 2019. gada 12. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/466, nomā nodota zemes vienība ar statusu `zeme zemes reformas pabeigšanai` ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0172 - 1,5 ha platībā. Līgums turpina 2014.gada 16.aprīlī noslēgtā līguma saistības un ir spēkā līdz 2031. gada 15. aprīlīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2019
Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.12, 5.§), 2019. gada 23. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.2, 2019. gada 27. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/412. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 ar platību 1,60 ha. Izsolē nosolītā maksa ir 47.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 27. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 27. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2019
Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija lēmumu ”Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Paijas’’ ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.12, 4.§), 2019. gada 23. maija izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2019. gada 27. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/413. Nomā ir nodota pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 ar platību 1,50 ha. Izsolē nosolītā maksa ir 38.00 EUR gadā. Līgums stājas spēkā ar 2019. gada 27. maiju un ir spēkā līdz 2031. gada 27. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.05.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 nomas tiesību izsoli Rēzeknes novada Kaunatas pagastā
Izsoles vieta un datums – Kaunatas pagasta pārvaldes telpas, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 10. jūnijā plkst.10.00.
 Lasīt vairāk