Publicēts 08.04.2019
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavā
Telpu nomas tiesību izsole Lūznavā, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli.
Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpa 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.04.2019
Pazinojums par zemes nomu Lendžu pagastā
Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0047 daļas, kas atrodas „Margrietiņas”, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, nomu

1. Nekustamā īpašuma adrese - „Margrietiņas”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

2. Kadastra numurs - 7866 002 0047

3. Platība - 1200 m2

4. Lietošanas mērķis – Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās būves – automašīnu stāvlaukuma pie Zeltiņu kapsētas uzturēšanai.

5. Iznomātājs – Artis Kozuls

6. Nomas maksas apmērs – 0,001 EUR/mēnesī par 1 m2

7. Nomas līguma darbības termiņš (gadi) - 10 gadi. Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.03.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā!
 Lasīt vairāk
12 Publicēts 27.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 11. martā, plkst.12.00.
 Lasīt vairāk
8 Publicēts 26.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.14.00.
 Lasīt vairāk
4 Publicēts 26.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole

Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 6. martā, plkst.12.00.
 Lasīt vairāk
1 Publicēts 26.02.2019
Neapbūvētas zemes vienības Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
Neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk