Publicēts 03.06.2020
Paziņojums par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.16 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par 2015. gada 25. maija zemes nomas līguma Nr.16 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.11, 29.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0289 ar platību 1,6 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 15. maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/318 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 81,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
graf Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0224 nomas tiesību izsoli Kantinieku pagastā
 Lasīt vairāk
224 Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0224 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
156 Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0156 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
138 Publicēts 25.05.2020
Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0138 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 iznomāšanu Bērzgales pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0130 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli” (prot. Nr.11, 5.§) 2020. gada 29. aprīlī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 8.7.1/246, nomā nodota zemes vienība ar statusu “pašvaldībai piekritīga zemes vienība” ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0130 0,30 ha platībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2020
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgu divu zemes vienību nomas tiesību izsoli Kaunatas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Publicējamā informācija par neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2020
Informācija zemes nomas līguma Nr.23 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Maltas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.04.2020
Informācija par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0056 daļas, 7876 006 0202 daļas un 7876 002 0113 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts - neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 005 0056 daļa, 7876 006 0202 daļa un 7876 002 0113 daļa.
 Lasīt vairāk