Publicēts 02.04.2020
Publicējamā informācija par zemes nomas līguma noslēgšanu Rikavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 19. marta lēmumu ”Par 2014. gada 25. aprīļa zemes nomas līguma Nr.165/885 darbības termiņa pagarināšanu un līguma izteikšanu jaunā redakcijā ” (protokols Nr.8,30.§), 2020. gada 1. aprīlī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.8.7.1/205
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.03.2020
Zemes gabalu nomas tiesību izsole Maltā
Tiek izsolītas zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0121, 7870 001 0124 Maltas pagastā nomas tiesības.
 Lasīt vairāk
zeme1 Publicēts 02.03.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0249 nomas tiesību izsoli Kantinieku pagastā
 Lasīt vairāk
279 Publicēts 24.02.2020
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0279 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 4. martā, plkst.10.00.
 Lasīt vairāk
281 Publicēts 24.02.2020
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0281 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 4. martā, plkst.09.00.
 Lasīt vairāk
1 (1288 x 724) Publicēts 24.02.2020
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0360 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 4. martā, plkst.09.00.
 Lasīt vairāk
bilde4 Publicēts 24.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 011 0057 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
bilde 3 Publicēts 21.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0131 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
bilde2 Publicēts 21.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0299 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Bilde1 Publicēts 21.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0157 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk