Publicēts 21.08.2019
Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. jūlijā lēmumu ”Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.17, 7.§, 4.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 ar platību 2,60 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 14.08.2019 – 14.08.2031.
 Lasīt vairāk
IMG_20190707_162739 Publicēts 21.08.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0211 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0211. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_20190707_170432 Publicēts 21.08.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts - Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_20190707_165547 Publicēts 21.08.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienība 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.08.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā
Izsoles, kas notika Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10.jūnijā, rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 1,40 ha platībā nomas tiesības iegūst vienīgais izsoles dalībnieks, par EUR 31,00 (trīsdesmit viens EUR 00 centi) (bez PVN) gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgas zemes vienības iznomāšana lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība iznomāšana lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.08.2019
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana
Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes gabala iznomāšana Rēzeknes novada Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2019
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības izsole
Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības izsole Sakstagala pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 nomas tiesību izsoles rezultātiem Kaunatas pagasta, Rēzeknes novadā
Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019. gada 10. jūnijā notikušās izsoles rezultātā, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 2,50 ha platībā nomas tiesības ieguva vienīgais izsoles dalībnieks ar zemes nomas maksu EUR 41,00 ( četrdesmit viens euro 00 centi) (bez PVN) gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2019
Paziņojums par zemes vienību iznomāšanu Maltas pagastā
Paziņojums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0308; 7870 007 0181; 7870 007 0292; 7870 007 0304 iznomāšanu Maltas pagastā
 Lasīt vairāk