1 (1288 x 724) Publicēts 24.02.2020
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0360 Griškānu pagastā nomas tiesību izsoli
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 4. martā, plkst.09.00.
 Lasīt vairāk
bilde4 Publicēts 24.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 011 0057 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
bilde 3 Publicēts 21.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0131 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
bilde2 Publicēts 21.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0299 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Bilde1 Publicēts 21.02.2020
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0157 nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2020
Paziņojums par neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Mākoņkalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Mākoņkalna pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 24. februārī plkst.9:30 Mākoņkalna pagasta pārvaldes telpās Skolas ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7872 011 0073 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2020
Informācija zemes nomas līguma Nr.254 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 28. aprīļa zemes nomas līguma Nr.254 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Sakstagala pagastā” (protokols Nr.27, 44.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0559 ar platību 5,39 ha, 7886 002 0560 ar platību 7,32 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 30. decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/1173 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7886 002 0559 EUR 70,00/gadā (bez PVN); zemes vienībai 7886 002 0560 EUR 68,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2020
Informācija par zemes nomas līguma Nr.28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Kantinieku pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. decembra lēmumu ”Par 2008. gada 25. augusta zemes nomas līguma Nr.28 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Kantinieku pagastā” (protokols Nr.27, 43.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0144 ar platību 3,37 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 12. decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.8.7.1/1103 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7860 004 0144 EUR 80,00/gadā (bez PVN.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Paziņojums par 2014. gada 26. maija zemes nomas līguma Nr.60 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 26. maija zemes nomas līguma Nr.60 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.28, 48.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0362 ar platību 1,5 ha, 7888 013 0137 ar platību 2,4 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.02 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 012 0362 EUR 80,00/gadā (bez PVN); zemes vienībai 7888 013 0137 EUR 125,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2020
Paziņojums par 2014. gada 5. novembra zemes nomas līguma Nr.81 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu ”Par 2014. gada 5. novembra zemes nomas līguma Nr.81 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā Silmalas pagastā” (protokols Nr.28, 49.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0328 ar platību 1,5 ha, ieguva fiziska persona ar kuru 2020. gada 17. janvārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.03 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu EUR 80,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk