Publicēts 27.11.2019
Publicējamā informācija par zemes reformas pabeigšanai paredzēto neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību izsoli Feimaņu pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0404
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētās vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0249 ar platību 1,5 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 59,00 (piecdesmit deviņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0102 ar platību 0,85 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2019
Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 20.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 ar platību 5,2 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 139,00 (viens simts trīsdesmit deviņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 21.11.2019 – 30.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 19.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206 ar platību 1,00 ha ieguva Z/S ”Boriņi”, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 04.11.2019 – 04.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 19.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0069 ar platību 0,41 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 04.11.2019 – 04.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Sakstagala pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 19.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0501 ar platību 0,72 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 04.11.2019 – 04.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kantinieku pagastā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 17.oktobra lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.23, 17.§, 3.punkts) saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 ar platību 2,50 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 52,00 (piecdesmit divi euro 00 centi) gadā bez PVN. Līguma darbības termiņš 11.11.2019 – 11.11.2031.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2019
Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033 Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoli
Nomas objekts – zemes vienība adrese: “Gajeva”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra apzīmējums 7862 003 0033, iznomājamā platība – 2.70 ha
 Lasīt vairāk
IMG-20190926-WA0003 Publicēts 13.11.2019
Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Nautrēnu pagastā Zemes vienību Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0072
Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk