Rēzeknes novada domes sēde (19.10.2017)

Publicēts 17.10.2017

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu

2. Par Kaunatas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā

4. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1 un Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7862 011 0065 Kaunatas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

6. Par nekustamā īpašuma “Tautas nams”, Ezera ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, izsolē nosolītās cenas atlikušās summas samaksas termiņa noteikšanu

7. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

8. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu

9. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 3. maija lēmumā “Par dzīvokļa īpašuma (adrese) Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu”

10. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai T.Š.

11. Par transporta būves – ceļa “Vipinga – Linu fabrika” – nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes pilsētas domes bilanci

12. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā

13. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Dricānu pagastā

14. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā

15. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Stoļerovas pagastā

16. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.O. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Lūznavas pagastā

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Feimaņu pagastā

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Silmalas pagastā

20. Par 2009.gada 31.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.74 izbeigšanu ar A. J. Ilzeskalna pagastā

21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

22. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

23. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”

24. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu iegāde Dricānu jauniešu deju kolektīvam “JUMALĒNI””

25. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Dejotprieks Gaigalavā”

26. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Čigānu tērpu iegāde Griškānu pagasta vokālajam ansamblim “Čarger””

27. Par biedrības “Rāzna Plus” projekta “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa”” atbalstu

28. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Skatītāju krēslu iegāde Lendžu kultūras namam”

29. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””

30. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”

31. Par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” dalību projektā “Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”

32. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Nautrēnu pagasta sporta halles- kultūras nama logu aprīkošana, pielāgojot sporta aktivitātēm”

33. Par biedrības “Rogovkīši” dalību projektā “Kustēsimies kopā”

34. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Gaismu aparatūras iegāde Ozolaines pagasta tautas nama vajadzībām”

35. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu un apavu iegāde Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Juris””

36. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Volejbola treniņmašīnas iegāde treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola spēlētājiem”

37. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana Rikavas pamatskolas stadionā”

38. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rikavas daudzstāvu namu pagalmā”

39. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide”

40. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Rotaļu laukuma izveide Strūžānos”

41. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skanīgāk un košāk!”

42. Par biedrības “Lobs lobam” projekta „Promenāde” atbalstu

43. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangas piegāde un uzstādīšana”

44. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inline hokeja aprīkojums Vērēmu pagastā”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0