Būvniecības process

Būvvaldes sagatavota informācija, kas iedzīvotājiem skaidro, kā jārīkojas, lai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā realizētu savas būvniecības ieceres.

Jaunais būvniecības procesa regulējums no 2014. gada 1. oktobra paredz, ka, lai uzsāktu projektēšanu, vairs nav jānāk uz pašvaldību saņemt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet būvniecības ieceres ierosinātājam ar ideju par būves būvniecību vispirms jāvēršas pie būvspeciālista (sertificēta projektētāja), kurš izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, teritorijas plānojumam, detālplānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un būvnormatīviem, institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi nepieciešami.

Pirms projektēšanas uzsākšanas pašvaldībā var pieprasīt un saņemt izziņu par teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu un attiecīgajiem apbūves noteikumiem konkrētajā zemes gabalā. Kad arhitekts ir izstrādājis projektu minimālā sastāvā, pašvaldībā izvērtēšanai jāiesniedz būvniecības iesnieguma aizpildīta veidlapa un tai jāpievieno izstrādātais būvprojekts, kā arī būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinums gadījumos, ja tiek izstrādāts atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekts minimālā sastāvā. Ja iesniegtā dokumentācija atbildīs normatīvo aktu prasībām, tad būvvalde pieņems lēmumu par būvniecības ieceres apstiprināšanu un būvatļaujas izsniegšanu un ieceres ierosinātājam tiks izsniegta būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanas turpināšanai un būvdarbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai. Būvvalde var pieņemt lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību vai ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, vai nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu, vai sniegt atteikumu.

Būvniecības ierosinātājam, iesniedzot dokumentus būvniecības ieceres pieteikšanai, jāvadās no normatīvajiem aktiem, kas nosaka visu būvju sadalījumu trīs grupās (skatīt 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi’ pielikumu nr. 1 ). Katrai ēku grupai ir noteikta būvniecības ierosināšanas kārtība un noteikti iesniedzamie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

Būvatļauja stājas spēkā no tā brīža, kad pasūtītājs parakstās par būvatļaujas saņemšanu (vai Paziņošanas likuma noteiktajos citos gadījumos). Tā kā būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš ir noteikts viena mēneša garumā, likumā ir paredzēti sabiedrības informēšanas papildu pasākumi, proti, būvvalde 3 dienu laikā publicē informāciju pašvaldības mājas lapā par katras konkrētās būvatļaujas spēkā stāšanos. Būvatļauja ir apstrīdama 1 mēnesi pēc spēkā stāšanās brīža, bet, kad ir beidzies būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama, kā arī būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvētājs var uzsākt būvdarbus.

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2014. gada 1. oktobrim, ir tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču, tehnisko projektu). Procesa atainojums attēlots shēmā Nr. 1.

1. grupas būvju būvniecības process attēlots shēmā Nr. 2.

2. un 3. grupu būvju būvniecības process attēlots shēmā Nr 3.

Vienkāršotais fasādes atjaunošanas process attēlots shēmā Nr. 4.

Vienkāršotās ēkas atjaunošanas (1. grupas ēkas pilsētās un ciemos, 2. un 3. grupas ēkas) process attēlots shēmā Nr. 5.

Būvieceres pieteikuma iesniegšanai otrās un trešās grupas ēkas būvei ir jāsagatavo „Būvniecības iesnieguma” veidlapa atbilstoši MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 4. pielikumam (saite ar MKN 4. Pielikumu) un būvprojektu minimālā sastāvā.

Pirmās grupas ēkas būvniecības iesniegumam jāpievieno paskaidrojuma raksta 1. daļa atbilstoši MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 1, 2, vai 3. pielikumam (saite ar MKN 1, 2 un 3. pielikumiem), īpašuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus un grafiskos dokumentus.

Paredzot hidrotehnisko, meliorācijas, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, kā arī inženierbūvju visu grupu būvju būvniecību, būvniecības ierosinātājs griežas pie atbilstošajā būvprojektēšanas jomā sertificēta speciālista un vienojas par nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.