Interešu izglītība

Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās, nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

2018./2019. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 16 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 1 bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 7 pagastu pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Ilzeskalna, Čornajas, Dricānu, Mākoņkalna un Stružānu).

2018./2019. mācību gadā Rēzeknes novadā no mērķdotācijas līdzekļiem tiek īstenotas 293 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 10-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2188 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, bet būs arī kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir kultūrizglītības programmās (53%); tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, breakdance), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (daiļlasītāji, teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, keramika, tekstildarbi utt.); sporta izglītības programmas (22%) (sporta spēles, orientēšanās, koriģējošā vingrošana, florbols, slēpošana un tūrisms), tehniskās modelēšanas izglītības programmas (13%) (lego, elektronika, robotika, modelēšana) vides izglītības (3%) (dabas draugi, eko mode, ornitoloģija) un citas (9%) (mazpulki, debašu klubi, latgaliešu rakstu valoda, žurnālistika, kaligrāfija, novadpētniecības darbnīca, skolas avīzes) programmās.

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,539 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada vispārizglītojošajām skolēm, kas realizē interešu izglītības programmas. Finansējums no projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) – 0,9 likmes. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums interešu izglītības programmu realizācijai (1,7 likmes), lai vēl vairāk ļautu bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla, noformēšana, darbs ar tekstilu, gleznošana, kokapstrāde, keramika, mākslas valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, mazpulki, tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, tūrisms, florbols slēpošana.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Griškānu pagastā – tautas dejas, ģitāristi un bērnu vokālais ansamblis; Lendžu pagastā – kokapstrāde, Ilzeskalna pagastā – florbols, distanču slēpošana, robotika, Strūžānu pagastā – bērnu vokālais ansamblis un mūsdienu dejas, Dricānu pagastā – video jaunrade, Čornajā – rokdarbi, Ratniekos – teātris un estrādes dejas, Mākoņkalna pagastā – vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš.

Sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes novada skolēniem 2018./2019.gadā tiek piedāvātas tehniskās jaunrades programmas:

Jaunie programmētāji, Dizains, Vides izlūki, Roboti, Jautrais pavāriņš, Iepazīsti savu organismu.

Pāri par 100 skolēniem no Rēzeknes novada skolām piedalās šajos pulciņos katru otro sestdienu no novembra līdz aprīlim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm; konkurss par dienas nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem vasaras mēnešos.

 12 4 5 7 8