Interešu izglītība

Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās un nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

2016./2017. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 20 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 1 bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 6 pagastu pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Ilzeskalna, Čornajas, Dricānu un Stružānu).

2016./2017. mācību gadā Rēzeknes novadā no mērķdotācijas līdzekļiem īstenotas tiek 238 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 10-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2404 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, līdz ar to, būs kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.

Kopumā Rēzeknes novadā pulciņu ir kultūrizglītības programmās (58%). Tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, līnijdejas), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (daiļlasītāji, teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, tekstildarbi u.tt.), sporta izglītības programmas (19%) (sporta spēles, slēpošana un tūrisms), tehniskās modelēšanas izglītības (13%) (lego, robotika, modelēšana) vides izglītības (5%) (dabas draugi, ornitoloģija) un citās (5%) (mazpulki, metodiskā darba, skolas avīzes) programmās.

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,80 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada interešu izglītības programmu realizācijas vietām. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums (2,8 likmes), lai vēl vairāk ļaut bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla, noformēšana, interjera dizains, darbs ar tekstilu, gleznošana, rotkaļi, keramika, mākslas valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, jaunsargi, mazpulki, tehniskā modelēšana, avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, slēpošana.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Griškānu pagastā – foto un kokapstrāde, Lendžu pagastā – kokapstrāde, Ilzeskalna pagastā – distanču slēpošana, florbols, Stružānu pagastā – bērnu vokālais ansamblis, Dricānu pagastā – video jaunrade, Čornajā – ģitāristi, Ratniekos – teātris un eksotiskās dejas.

Sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes novada skolēniem 2016./2017.gadā tiek piedāvātas tehniskās jaunrades programmas:

Mazie inženieri, Ķīmija mums apkārt, Dizains (skolēniem, kas ir piedalījušies nodarbībās iepriekšējos gados), Dizains (jaunajiem dalībniekiem), Vides izlūki.

Roboti (skolēniem, kas ir piedalījušies nodarbībās iepriekšējos gados), Roboti (jaunajiem dalībniekiem), Elektroierīču izgatavošana, Iepazīsti savu organismu.

128 skolēni no Rēzeknes novada skolām piedalās šajos pulciņos katru otro sestdienu no novembra līdz aprīlim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: jau piekto gadu notiek konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm; jaunums ir konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai Vizuālās un vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2016. gadā un konkurss par dienas nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem vasaras mēnešos.