Interešu izglītība

Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās un nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.

2017./2018. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 20 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 1 bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 7 pagastu pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Ilzeskalna, Čornajas, Dricānu, Silmalas un Stružānu).

2018./2019. mācību gadā Rēzeknes novadā no mērķdotācijas līdzekļiem īstenotas tiek 259 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 10-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2241 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5 pulciņus, līdz ar to, būs kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītības programmu ir kultūrizglītības programmās (53%). Tās ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, breakdance), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (daiļlasītāji, teātra sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, gleznošana, aušana, keramika, tekstildarbi u.tt.); sporta izglītības programmas (22%) (sporta spēles, orientēšanās, koriģējošā vingrošana, slēpošana un tūrisms), tehniskās modelēšanas izglītības programmas (8%) (lego, robotika, modelēšana) vides izglītības (5%) (dabas draugi, ornitoloģija) un citās (12%) (mazpulki, debašu klubi, latgaliešu rakstu avīze, novadpētniecības darbnīca, skolas avīzes) programmās.

Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,92 likmes pedagogu atalgojumam uz visām Rēzeknes novada interešu izglītības programmu realizācijas vietām. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums (1,83 likmes), lai vēl vairāk ļaut bērniem darboties neformālajā izglītībā.

Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla, noformēšana, darbs ar tekstilu, gleznošana, rotkaļi, keramika, mākslas valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, mazpulki, tehniskā modelēšana, robotika, avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, slēpošana.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā tika slēgta samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Griškānu pagastā – tautas dejas, estrādes dejas un bērnu vokālais ansamblis; Lendžu pagastā – kokapstrāde, Ilzeskalna pagastā –florbols, Stružānu pagastā – bērnu vokālais ansamblis, Dricānu pagastā – video jaunrade, Čornajā – ģitāristi, Ratniekos – teātris un eksotiskās dejas, Silmalas pagastā – mūsdienu dejas un floristika.

Sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes novada skolēniem 2017./2018.gadā tiek piedāvātas tehniskās jaunrades programmas:

Mazo datorlietotāju skola, Ķīmija mums apkārt, Dizains, Vides izlūki, Roboti, Jautrais pavāriņš, Iepazīsti savu organismu.

125 skolēni no Rēzeknes novada skolām piedalās šajos pulciņos katru otro sestdienu no novembra līdz aprīlim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās.

Skolām ir iespēja piedalīties dažādos interešu izglītības projektu konkursos: konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm; konkurss par dienas nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem vasaras mēnešos.

12 4 5 7 8