Skatīt "Rēzeknes novada skolu īstenoto izglītības programmu raksturojums"

Rēzeknes novada skolu īstenoto izglītības programmu raksturojums

Rēzeknes novada skolu īstenoto izglītības programmu raksturojums (2019. gada 1. septembris)

1.Vispārējās izglītības programmas

Rēzeknes novada 13 vispārizglītojošajās skolās, neskaitot integrētās speciālās izglītības programmas, šobrīd tiek īstenotas 13 vispārējās izglītības programmas (skat. 1. tabulā):

1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 – 5 skolās;

2. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 01011121 – 3 skolās;

3. Pamatizglītības programma, kods 21011111 – 9 skolās;

4. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) mazākumtautību izglītības programma, kods 11011121 – 1 skolā;

5. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, kods 21011121 – 4 skolās;

6. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 21013111 – 1 skolā;

7. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 21014111 – 1 skolā;

8. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma, kods 21014121 – 1 skolā;

9. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 – 4 skolās;

10. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011021 – 2 skolās;

11. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011 – 1 skolā;

12. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 31014011 – 2 skolās;

13. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011013 – 1 skolā;

1. tabula.Vispārējās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās

                              

Nr.p.k. Skola 01011111;

01011121

11011111;21011111 11011121;

21011121

21013111 21011411;

21011421

31011011 31011021 31013011 31014011 31011013
1. Audriņu

pamatskola

+;+   -;+          
2. Dricānu

vidusskola

-;+     +        
3. Kaunatas

vidusskola

-;+ -;+   +        
4. L.Rancānes Makašānu Amatu

vidusskola

    +;-       +  
5. Maltas vidusskola, tās str. Liepu p-sk -;+

-:-

  -;+

-;-

+ -;+

-;+

+ + +    
6. Nautrēnu vidusskola, t.sk. str. Bērzgales p-sk -;+       +     + +
7. Tiskādu vidusskola, tās str. Kruķu s-sk -;+   -;+

+;-

  +      
8. Feimaņu pamatskola +;- -;+    
9. Gaigalavas

pamatskola

-;+

 

   
10. Jaunstrūžānu pamatskola -;+    
11. Rēznas pamatskola +;- -;+                
12. Sakstagala J. Klīdzēja pamatskola   -;+      
13. Verēmu pamatskola +;- -;+      

 2. Speciālās izglītības programmas

Rēzeknes novada 13 skolās, t.sk. speciālajā izglītības iestādē, tiek īstenotas 11 speciālās izglītības programmas(skat. 2.tabulā):

1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911 – 1 skolā;

2. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015621 – 1 skolā (integrēti);

3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, 21015521 – 2 skolās(integrēti);

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 – 12 skolās, t.sk. vienpadsmit– integrēti;

5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 5 skolās, t.sk., četrās – integrēti;

6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 21015711 – 1 skolā;

7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, kods 21015721 – 1 skolā;

8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811 – 8 skolās, t.sk. septiņās– integrēti;

9. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821 – 3 skolās, t.sk. divās– integrēti;

10. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911 – 1 skolā;

11. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015921 – 1 skolā.

No 13 vispārizglītojošajām skolām tikai vienā (L.Rancānes Makašānu Amatu v-sk) neīsteno integrētās speciālās izglītības programmas.

2. tabula. Speciālās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās

 

Nr.p.k. Skola 01015911 01015621 21015511; 21015521 21015611 21015621 21015711 21015721 21015811 21015821 21015911 21015921
1. Audriņu pamatskola   +       +
2. Dricānu vidusskola     + +
3. Kaunatas vidusskola     +
4. Maltas vidusskola, tās str. Liepu p-sk     -;+

-;+

+

-

+

+

-

+

5. Nautrēnu vidusskola, tās str. Bērzgales p-sk   +

+

+

+

6. Tiskādu vidusskola, tās str. Kruķu s-sk   +

+

7. Feimaņu pamatskola   + +
8. Gaigalavas

pamatskola

  + +
9. Jaunstrūžānu pamatskola   +      
10. Rēznas pamatskola   + +  
11. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola   + +
12. Verēmu pamatskola   +
13. Rēzeknes novada spec. pamatskola +   + + + + + + + +

3. Profesionālās izglītības programmas

1. Ēdināšanas pakalpojumi (izglītības programmas kods 22811021), piešķiramā kvalifikācija Pavāra palīgs;

2. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (izglītības programmas kods 22542021), piešķiramā kvalifikācija Palīgšuvējs;

3. Koka izstrādājumu izgatavošana (izglītības programmas kods 22543041), piešķiramā kvalifikācija Galdnieka palīgs.