Izglītības iestāžu padomes

Vispārējās izglītības iestāžu padomes

Izglītības likuma 31.pants nosaka to, ka katrā izglītības iestādē tiek izveidota koleģiāla institūcija – izglītības iestādes pašpārvalde (atbilstoši Vispārējās izglītības likumam – izglītības iestādes padome). Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.

Tās sastāvā ietilpst:

1) izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās;

2) izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;

3) izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

Izglītības iestādes padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. Izglītības iestādes padomes vadītāju ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

Izglītības iestādes padomes veic sekojošas funkcijas:

• sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;

• piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;

• sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;

• sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;

• ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.5 punkta “k” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);

• lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;

• risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;

• veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

• informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;

• ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);

• veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Rēzeknes novada domes deleģētie pārstāvji novada vispārējās izglītības iestāžu padomēs

Izglītības iestāde vai struktūrvienība
Dibinātāja deleģētais pārstāvis iestādes padomē
Dricānu vidusskola
 
Kaunatas vidusskola
 
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
 
Maltas vidusskola
 
Nautrēnu vidusskola
 
Tiskādu vidusskola
 
Audriņu pamatskola
 
Feimaņu pamatskola
 
Gaigalavas pamatskola
 
Jaunstrūžānu pamatskola
 
Rēznas pamatskola
 
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
 
Verēmu pamatskola
 
Bērzgales pamatskola
 
Liepu pamatskola
 
Rikavas pamatskola
 
Adamovas speciālā internātpamatskola
 
Maltas speciālā internātpamatskola
 
Tiskādu speciālā internātpamatskola
 
Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde
 
Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde
 
Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Maltas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde
 
Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Bērnu-jaunatnes sporta skola
 
Maltas Mūzikas skola