Skolu padomes

Vispārējās izglītības iestāžu padomes

Izglītības likuma 31.pants nosaka to, ka katrā izglītības iestādē tiek izveidota koleģiāla institūcija – izglītības iestādes pašpārvalde (atbilstoši Vispārējās izglītības likumam – izglītības iestādes padome). Tās sastāvā ietilpst izglītības iestādes vadītājs, izglītojamo, vecāku un pedagogu pārstāvji, kā arī izglītības iestādes dibinātāja deleģēti pārstāvji.

Izglītības iestādes padomes veic sekojošas funkcijas:
  • izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam;
  • piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai;
  • seko tam, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, un sniedz priekšlikumus situācijas uzlabošanai;
  • veicina izglītības iestādes atbalsta fondu (ja tādi ir izveidoti) darbību;
  • risina ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus;
  • veic izglītības iestādē pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un sniedz pārskatu par to vecāku pilnsapulcei;
  • nodrošina izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem;
  • iesniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
  • veic citus padomes nolikumā paredzētus uzdevumus.
 

Rēzeknes novadā izglītības iestāžu dibinātājs ir Rēzeknes novada dome. Pildot Izglītības likuma 31.panta otrās daļas prasības, Rēzeknes novada dome ar 2012. gada 1. marta sēdes lēmumu ir deleģējusi izglītības iestāžu dibinātāja pārstāvjus izglītības iestāžu padomēs. Deleģētie pārstāvji ir novada domes deputāti un Izglītības pārvaldes darbinieki.

Rēzeknes novada domes deleģētie pārstāvji novada vispārējās izglītības iestāžu padomēs

Izglītības iestāde vai struktūrvienība
Dibinātāja deleģētais pārstāvis iestādes padomē
Dricānu vidusskola
 
Kaunatas vidusskola
 
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
 
Maltas vidusskola
 
Nautrēnu vidusskola
 
Tiskādu vidusskola
 
Audriņu pamatskola
 
Feimaņu pamatskola
 
Gaigalavas pamatskola
 
Jaunstrūžānu pamatskola
 
Rēznas pamatskola
 
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
 
Verēmu pamatskola
 
Bērzgales pamatskola
 
Liepu pamatskola
 
Rikavas pamatskola
 
Adamovas speciālā internātpamatskola
 
Maltas speciālā internātpamatskola
 
Tiskādu speciālā internātpamatskola
 
Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde
 
Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde
 
Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Maltas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde
 
Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde
 
Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde
 
Bērnu-jaunatnes sporta skola
 
Maltas Mūzikas skola