Sociālās iestādes

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā bez Sociālajā dienesta vadītājas strādā arī sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām. Dienestā strādā arī 33 sociālie darbinieki un vairāk nekā simts aprūpētāji, kas savas funkcijas veic uz vietas – pagastu pārvaldēs. Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.


Sociālā dienesta vadītāja:  Silvija Strankale

t. 64607194, 20223392 e-pasts silvija.strankale@rezeknesnovads.lv


Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece: Inta Greivule – Loca, t. 64607176, 26531970, e-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm: Zita Bautre, t. 64607184, 26531497, e-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Sanita Tauriņa, 64607176, 26531970, e-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Rita Žurzdina, 646 07184, 26531497, rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Liene Skudra, 64607176, 26531970, e-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv

Psiholoģe Ilona Žabo, 26191979 ilona.zabo@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta KONTAKTINFORMĀCIJA
Sociālo darbinieku darba laiks pagastu pārvaldēs
Sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas pagastu pārvaldēs
Sociālā dienesta nolikums
3. paragrāfs_grozījumi Sociālā dienesta nolikumā
127. paragrāfs _grozījumi Sociālā dienesta nolikumā
Sociālo pakalpojumu cenrādis

14.11.2016. Sociālo pakalpojumu reģistrā ir reģistrēts Tiskādu bērnu nama īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums ” Atelpas brīdis”.
Bērnu nama uzdevums ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju 21 dienu gadā. Bērns var saņemt īslaicīgās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visu diennakti, vai tikai dienas un tikai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.

m032 (841 x 1157)