Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

Nosaukums, reģistrācijas numurs Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” (Maltas DzKSU)
Juridiskā adrese Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese https://www.maltasdzksu.lv/index.php
Pamatkapitāla lielums:  370530.00 EUR
Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas pagasta administratīvajā teritorijā. Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana Maltas un Lūznavas pagastā.
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā  Dividendes – nav
Pārskats par nodokļu izmaksām
Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie) 2018. gads
Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati
Informācija par īpašuma struktūru 100% pašvaldības līdzdalības apmērs
Informācija par organizatorisko struktūru Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem
Cita nozīmīga informācija
Statūti
Nolikumi
Deleģējuma līgumi Deleģējuma līgums ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Maltas pagastā
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts
Valdes loceklis
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība