Publicēts 20.10.2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.11.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Inese Siliniece tel.26333259, e-pasts : inese.siliniece@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.10.2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā
Ar iepirkumu komisijas 12.11.2014. lēmumu (protokols Nr.6) pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00 un veikti grozījumu iepirkuma procedūras nolikuma 1.5.1.apakšpunktā, 1.6.1.apakšpunktā un 1.8.8.apakšpunktā, kā arī pielikuma Nr.1 "Tehniskā specifikācija" 2.sadaļā "Būvdarbu apjomu saraksti".
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.11.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Inese Siliniece tel.26333259, e-pasts : inese.siliniece@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2014
Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs: ASI 2014/5;
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 27. oktobris, plkst. 10.00;
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186; adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
Iepirkuma priekšmets: Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros objektā Adamovas speciālā internātpamatskola, CPV kods: 45310000-3(elektrības vadu instalācijas darbi);
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 09:00 līdz 15:00) vai atsūtot pa pastu;
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Kravalis; tālr. 64633740; e-pasts: ruderen@inbox.lv

Piedāvājumu atvēršana notiek bez pretendentu piedalīšanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2014
Mākoņkalna pagasta ceļa Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, SAKARĀ AR NEPRECIZITĀTĒM IEPIRKUMA INSTRUKCIJĀ

Iepirkuma identifikācijas numurs: MPP 2014/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 21.oktobrī pl.10.00.
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Mākoņkalna pagasta opārvalde Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4626.
Iepirkuma priekšmets: Mākoņkalna pagasta ceļa Zelenpole – B.Tukiša remontdarbi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626.
Kontaktpersona: Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2014
Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no “Daina 150” līdz “Daina 132”, Pleikšņos, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads
Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2014/19
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets: Lietus kanalizācijas kolektora izbūve no “Daina 150” līdz “Daina 132”, Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
Iepirkuma izpildes vieta: Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
Iepirkuma izpildes termiņš: 14 dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 17.oktobrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2014
Medījumu dzesēšanas kameru iegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2014. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: medījumu dzesēšanas kameru iegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Andris Koļčs tel.64607170, e-pasts : andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2014
Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2014. līdz plkst. 10.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā\
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Vitālijs Muravskis tel.64644192, e-pasts : info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2014
Krēslu iegāde Stoļerovas pagasta saieta namam
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: krēslu iegāde Stoļerovas pagasta saieta namam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Kristaps Kaļva tel.64607175, e-pasts : kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2014
Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2014/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2014. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4610
Kontaktpersona: Guntis Rasims, tel.29492864, e-pasts : guntis.rasims@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2014
Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014./2015.gadā
Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2014./2015.gadā.
Iepirkuma identifikācijas numurs: IPP 2014/3.
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048523, darba laiks: no plkst.8-00 līdz plkst.16.30, mājaslapa internetā: www.rezeknesnovads.lv.
Pasūtītāja adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619.
Kontaktpersona: iepirkumu komisijas locekle Anna Kūkoja, tālrunis: 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014. gada 26. septembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619, pie lietvedes (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16.30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12.30); piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, pretendentam jānodrošina tā saņemšana norādītajā adresē līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
 Lasīt vairāk